Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej
z roku 2002

Nr

Z dnia

W sprawie

023/XLV/2002

11.12.2002 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

022/XLV/2002

11.12.2002 r.

w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

021/XLV/2002

11.12.2002 r.

w sprawie wyboru odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów

020/XLV/2002

11.12.2002 r.

w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej ds. studentów

019/XLV/2002

11.12.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Dyrektora Administracyjnego Politechniki Warszawskiej

018/XLV/2002

11.12.2002 r.

w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2003

017/XLV/2002

20.11.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Koszalińską

016/XLV/2002

20.11.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz na przekształcenie Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych

015/XLV/2002

20.11.2002 r.

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej

014/XLV/2002

20.11.2002 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2003-2004

013/XLV/2002

20.11.2002 r.

w sprawie zwolnień kandydatów ze sprawdzianu klasyfikacyjnego przy przyjmowania na I rok studiów w PW w latach 2003-2005

012/XLV/2002

20.11.2002 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

011/XLV/2002

23.10.2002 r.

w sprawie zmiany składu Jury Nagrody Siemensa

010/XLV/2002

23.10.2002 r.

w sprawie apelu do Sejmu RP o przyspieszenie poprawy wynagrodzeń pracowników szkół wyższych

009/XLV/2002

23.10.2002 r.

w sprawie powołania komisji senackich

008/XLV/2002

23.10.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Dyrektora Administracyjnego Politechniki Warszawskiej

007/XLV/2002

25.09.2002 r.

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Politechniki Warszawskiej

006/XLV/2002

25.09.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Częstochowską

005/XLV/2002

25.09.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Lubelską

004/XLV/2002

25.09.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

003/XLV/2002

25.09.2002 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2002

002/XLV/2002

25.09.2002 r.

w sprawie przyznania Stypendium im. Profesorów Jana i Jędrzeja Śniadeckich

001/XLV/2002

25.09.2002 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Transportu

***

245/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

244/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

243/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

242/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

241/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucja naukową

240/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii i zaopiniowania jego regulaminu organizacyjnego

239/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie ponownego zatrudniania w Uczelni mianowanych nauczycieli akademickich, którzy podejmują decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury

238/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2002

237/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 i jego zatwierdzenia

236/XLIV/2002

19.06.2002 r.

w sprawie wyrażenia uznania Rektorowi za kierowanie Uczelnią w latach 1996-2002

235/XLIV/2002

12.06.2002 r.

w sprawie wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej

234/XLIV/2002

12.06.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości

233/XLIV/2002

12.06.2002 r.

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Gmachu Inżynierii Środowiska

232/XLIV/2002

12.06.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

231/XLIV/2002

12.06.2002 r.

w sprawie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej

230/XLIV/2002

12.06.2002 r.

w sprawie oceny działalności Rektora i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni

229/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

228/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Śląską

227/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Koszalińską

226/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

225/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

224/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

223/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej"

222/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

221/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie wyborów w kolegiach

220/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie działań zmierzających do wybudowania pomnika Stanisława Staszica na Placu Politechniki Warszawskiej w Warszawie

219/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie oceny administracji Uczelni

218/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 2001 rok i podziału zysku netto za 2001 rok

217/XLIV/2002

15.05.2002 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej za 2001 r.

216/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Częstochowską

215/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

214/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

213/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

212/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Elektrycznym

211/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

210/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2002

209/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie zasad rozliczeń za usługi dydaktyczne zlecane wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 2001/2002

208/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2002 roku

207/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w PW

206/XLIV/2002

17.04.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

205/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

204/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Geodezji i Kartografii

203/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii

202/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

201/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

200/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju systemu informacyjnego zarządzania Uczelnią"

199/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Businessu

198/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie przekształcenia Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Płocku w szkołę

197/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie zmiany w Statucie Politechniki Warszawskiej

196/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

195/XLIV/2002

20.03.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Górniczo-Hutniczą

194/XLIV/2002

20.02.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Gdańską

193/XLIV/2002

20.02.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

192/XLIV/2002

20.02.2002 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

191/XLIV/2002

20.02.2002 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska

190/XLIV/2002

20.02.2002 r.

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

189/XLIV/2002

20.02.2002 r.

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

188/XLIV/2002

20.02.2002 r.

w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego PW na rok 2002

187/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

186/XLIV/2002

16.01.2002 r.

zmieniająca uchwałę nr 98/XLIII/98 Senatu PW z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych

185/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

184/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

183/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

182/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

181/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie poparcia idei ogłoszenia roku 2002 - rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego

180/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie zasad wyboru przedstawicieli do kolegium pośredniego do wyboru elektorów do wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

179/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie wyboru Rektora, prorektorów, dziekana i prodziekanów oraz senatorów Politechniki Warszawskiej

178/XLIV/2002

16.01.2002 r.

w sprawie prowizorium budżetowego - część II na rok 2002