Uchwała nr 220/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie działań zmierzających do wybudowania pomnika Stanisława Staszica na Placu Politechniki Warszawskiej w Warszawie

  Działając na podstawie § 13 Statutu PW, nawiązując do swojej uchwały nr 167/XLIV/2001 z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie przedstawienia opinii publicznej oraz właściwym władzom państwowym i samorządowym wniosku zmierzającego do budowy pomnika Stanisława Staszica na Placu Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Senat Politechniki Warszawskiej z satysfakcją przyjmuje poparcie instytucji związanych z postacią Stanisława Staszica: Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Medycznej w Warszawie i Polskiej Akademii Nauk, z jakim spotkała się ta inicjatywa.

  Senat oczekuje, że wybudowanie pomnika Stanisława Staszica na Placu Politechniki w Warszawie, a także związane z tym prace w otoczeniu pomnika zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji i darowizn przekazanych przez właściwe organy władzy publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz inne instytucje i zainteresowane osoby. W związku z konstytuowaniem się Komitetu Budowy Pomnika Stanisława Staszica Senat postanawia, że Politechnika Warszawska wniesie swój wkład w budowę pomnika poprzez stworzenie warunków do działania Komitetu, a w szczególności zapewnienie mu siedziby w murach Uczelni oraz pokrywanie niezbędnych kosztów o charakterze organizacyjnym i administracyjnym, związanych z jego funkcjonowaniem.

  Senat oczekuje, że Komitet Budowy Pomnika Stanisława Staszica przedłoży Senatowi sprawozdanie ze swego działania.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki