Uchwała nr 229/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Janusza Danilevicza postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki