Uchwała nr  231/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 12 czerwca 2002r.

w sprawie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie art. 117a ust. 5 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 lit. j i § 115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, ustala następujące zasady zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej:

  1. Wykorzystanie możliwości zwiększenia wynagrodzeń, określonej w art. 117a ust. 5 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym, ze środków innych niż określone w art. 24 ust. l ustawy, ma być istotnym czynnikiem motywacyjnym, stymulującym rozwój inicjatyw i zapewniającym wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne Uczelni.
  2. Realizacja tych zadań może być przedmiotem praw autorskich, o ile stanowić będą według pracodawcy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Zwiększone wynagrodzenia mogą być przyznawane, z zachowaniem uprawnień związków zawodowych w tym zakresie, pracownikom Politechniki Warszawskiej szczególnie rzetelnie i efektywnie wykonującym swoje zadania, wyróżniającym się w pracy zawodowej oraz wykazującym inicjatywę w działaniach.
  4. Zwiększone wynagrodzenie na czas określony, nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, przyznaje Rektor na wniosek kierownika jednostki bezpośrednio podległej Rektorowi lub dyrektora administracyjnego. Dla kierowników jednostek podległych Rektorowi oraz dla prorektorów i dyrektora administracyjnego, a także dla pracowników, którym powierzono ważne zadania związane z funkcjonowaniem Uczelni, zwiększenie wynagrodzenia ustala z własnej inicjatywy Rektor.
  5. Zwiększenie wynagrodzenia nie powinno przekroczyć 75 % wynagrodzenia zasadniczego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może zwiększyć wynagrodzenie do 100%.
  6. Koszty zwiększenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi pokrywa odpowiednio: wnioskodawca lub Rektor, ze środków będących w jego dyspozycji.
  7. Traci moc uchwała nr 74/XLIII/97 z dnia 17 grudnia 1997 r.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki