Uchwała nr 238/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2002

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW, uchwala plan rzeczowo-finansowy Politechniki Warszawskiej na 2002 rok, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały, sporządzony zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki