Uchwała nr 16/XLV/02

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz na przekształcenie Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych

  Działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej wyraża zgodę na:

  1. utworzenie z dniem 1 stycznia 2003 r. Centrum Współpracy Międzynarodowej, jako pozawydziałowej jednostki organizacyjnej wykonującej zadania usługowe,
  2. włączenie z dniem 1 stycznia 2003 r. do Centrum, o którym mowa w pkt 1, Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski