Uchwała nr 235/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 12 czerwca 2002 r.

w sprawie wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 13 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej postanowił uhonorować J. M. Rektora, prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego, w uznaniu Jego szczególnych zasług w kierowaniu Uczelnią oraz promowaniu jej w kraju i zagranicą w roku 2001 nagrodą pieniężną w wysokości trzykrotnej maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.09.2001 r.

Senat oczekuje wykonania tej uchwały w sposób i w terminie wynikającym z odpowiednich przepisów.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr Stanisław Bolkowski