Uchwała nr 179/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie wyboru Rektora, prorektorów, dziekana i prodziekanów oraz senatorów Politechniki Warszawskiej

Działając na podstawie § 69 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej uchwala:

  1. Skład i zasady wyboru elektorów wybierających Rektora i prorektorów, podane w załączniku nr 4.
  2. Skład i zasady wyboru kolegium wyborczego nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi do wyboru przedstawicieli do Senatu, podane w załączniku nr 6.
  3. Podział mandatów do pośredniego kolegium wyborczego przedstawicieli pracowników wymienionych w § 49 ust. 1 pkt g Statutu PW, podany w załączniku nr 7.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


wariant B

załącznik nr 4 do uchwały Senatu PW
nr 179/XLIV/02 z dn. 16.01.2002

Skład i zasady wyboru elektorów
do kolegium wyborczego do wyboru Rektora i Prorektorów

Nr okręgu wyborczego

Okręg wyborczy

Profesorowie i dr hab.

(1:7)

Pozostali nauczyciele akademiccy (1:60)

Studenci

Doktoranci

Pracownicy nie będący n. ak. wybory pośrednie (1:50)

1

Wydział Architektury

24

3

111

2

 

 

44

1

2

Wydział Chemiczny

33

5

75

1

 

 

106

2

3

Wydział EiTI

60

9

232

4

 

 

190

4

4

Wydział Elektryczny

34

5

126

2

 

 

96

2

5

Wydział Fizyki

27

4

56

1

 

 

39

1

6

Wydział GiK

20

3

69

1

 

 

46

1

7

Wydział IChiP

13

2

30

1

 

 

33

1

8

Wydział Inż. Lądowej

31

4

132

2

 

 

78

2

9

Wydział Inż. Materiałowej

15

2

22

1

 

 

27

1

10

Wydział Inż. Produkcji

39

6

143

2

 

 

110

2

11

Wydział Inż. Środowiska

23

3

107

2

 

 

72

1

12

Wydział MiNI

26

4

98

2

 

 

14

1

13

Wydział MEiL

37

5

79

1

 

 

106

2

14

Wydział Mechatroniki

22

3

77

1

 

 

78

2

15

Wydział SiMR

30

4

79

1

 

 

74

1

16

Wydział Transportu

19

3

72

1

 

 

45

1

17

Wydział B,MiP

33

5

126

2

 

 

169

3

18

Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

15

2

67

1

 

 

 

 

19

Studium Jęz. Obcych,
Ośr. Jęz. Angielskiego

 

 

101

2

 

 

 

 

20

Biblioteka, Szkoła Businessu, SWFiS

 

 

49

1

 

 

 

 

21-31

Administracja Centralna

 

 

 

 

 

 

zał. nr 7

 

32

Uczelniany Samorząd Studentów

 

 

 

 

31

 

 

 

33

Rada Doktorantów

 

 

 

 

 

2

 

 
28

Razem

skład kolegium wyborczego

 

72

 

31

31

2

 

10

 

udziały procentowe

 

49,0

 

21,2

21,2

1,37

 

6,85

Pracownicy nie będący nauczycielami ak. wybierają 10 elektorów (zał. 7), Komisja Samorządu Studentów - 31, Komisja Wyborcza Rady Doktorantów - 2.


załącznik nr 6 do uchwały Senatu PW
nr 179/XLIV/02 z dn. 16.01.2002

Skład i zasady wyboru elektorów
spośród nauczycieli akademickich nie mających
tytułu profesora lub doktora habilitowanego
do wyboru przedstawicieli do Senatu

nr okręgu wyborczego

wydział/jednostka administracyjna

liczba nauczycieli akademickich

liczba elektorów (1:20)

1

Architektury

111

6

2

Chemiczny

75

4

3

Elektroniki i Technik Informacyjnych

232

12

4

Elektryczny

126

6

5

Fizyki

56

3

6

Geodezji i Kartografii

69

3

7

Inżynierii Chemicznej i Procesowej

30

2

8

Inżynierii Lądowej

132

7

9

Inżynierii Materiałowej

22

1

10

Inżynierii Produkcji

143

7

11

Inżynierii Środowiska

107

5

12

Matematyki i Nauk Informacyjnych

98

5

13

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

79

4

14

Mechatroniki

77

4

15

Samochodów i Maszyn Roboczych

79

4

16

Transportu

72

4

17

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

126

6

18

Kolegium Nauk Społecznych i Administracji,
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

67

3

19

Studium Języków Obcych,
Ośrodek Języka Angielskiego

101

5

20

Biblioteka, Szkoła Businessu,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

49

2

 

 

razem:

93


wariant B

załącznik nr 7 do uchwały Senatu PW
nr 179/XLIV/02 z dn. 16.01.2002

Skład Pośredniego Kolegium Wyborczego dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do wyboru elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów
oraz wyboru przedstawicieli do Senatu

nr okręgu wyborczego

jednostki wchodzące w skład okręgu wyborczego

liczba pracowników

liczba mandatów (1:50)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

44
106
190
96
39
46
33
78
27
110
72
14
106
78
74
45
169

1
2
4
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
3

21

Dyrektorzy Administracyjni, sekretariat Dyrektora Administracyjnego, Biuro Handlu Zagranicznego i Licencji, Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodowego, Biuro Współpracy z Zagranicą, Dział Nauki, Dział Socjalny, Sekcja Zamówień Publicznych i inne nie wymienione osoby i stanowiska

52

1

22

Kwestura, Dział Ekonomiczny, Dział Inwentaryzacji, Zespół Kontroli Wewnętrznej, Zespół ds. Aparatury Naukowej, Dział BHP, Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

96

2

23

Dział Spraw Obronnych, Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej, Straż Akademicka, Administracja Budynków Mieszkalnych

74

1

24

Biuro Rektora, Organizacje Społeczne, Dział Ewidencji Studentów, Zespół ds. Kandydatów na Studia, Zespół Pieśni i Tańca, Dział Kształcenia

49

1

25

Biblioteka, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Ośrodek Języka Angielskiego, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Szkoła Businessu

125

3

26

Oficyna Wydawnicza

57

1

27

Centralny Ośrodek Informatyki, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Administrator Sieci Komputerowej

24

1

28

Dział Administracyjno-Gospodarczy

100

2

29

Dział Wykonawstwa, Dział Nadzoru, Dział Planowania Inwestycji i Remontów, Dział Przygotowania i Prowadzenia Inwestycji i Remontów

51

1

30

Domy Studenckie, Hotele Pracownicze

194

4

31

Zakład Żywienia Zbiorowego

41

1

 

 

łącznie

46

Pośrednie Kolegium Wyborcze wybiera 10 elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów i 6 przedstawicieli do Senatu