Uchwała nr 223/XLIV/02

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej"

§ 1

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 13 Statutu PW, ustanawia Odznakę "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej".

§ 2

Zasady i tryb przyznawania Odznaki określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzory odznaki legitymacji o której mowa w Regulaminie zawarte są odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik nr 1 do uchwały nr 223/XLIV/02
Senatu PW z dnia 15 maja 2002 r.

Regulamin Odznaki
"Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej"

  1. Odznaka "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej", zwana dalej Odznaką, jest przyznawana:
    1. pracownikom Uczelni za długoletnią wyróżniającą się pracę w PW lub za znaczące zasługi dla Uczelni,
    2. osobom nie będącym pracownikami PW za znaczące zasługi dla Uczelni.
  2. Odznaka jest przyznawana w jednej klasie. Prawo do Odznaki stwierdza Legitymacja.
  3. Odznakę przyznaje, za zgodą zainteresowanego, Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  4. Wnioski w sprawie przyznania Odznaki składane są w Biurze Rektora w terminie do 30 kwietnia.
  5. Wręczenie Odznaki odbywa się w sposób uroczysty.
  6. Nazwiska osób wyróżnionych Odznaką podawane są do wiadomości społeczności akademickiej Uczelni.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 223/XLIV/02 Senatu PW
z dnia 15 maja 2002 r.

WZÓR ODZNAKI
"ZASŁUŻONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

 

Opis Odznaki:
Odznakę stanowi stylizowane godło Politechniki Warszawskiej z napisem na obrzeżu:
"ZASŁUŻONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ".
Średnica Odznaki wynosi 18 mm


Załącznik nr 3 do uchwały nr 223/XLIV/02 Senatu PW
z dnia 15 maja 2002 r.

Wzór Legitymacji Odznaki
"ZASŁUŻONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

Str. 1 Legitymacji

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

LEGITYMACJA

Nr ...............

Warszawa

dn................................... ...............................r.

 

Str. 2 Legitymacji

DECYZJĄ REKTORA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

z dnia .........................................

odznaczony(a) został(a)

ODZNAKĄ

ZASŁUŻONY DLA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REKTOR

POLITECHNIK WARSZAWSKIEJ