Uchwała nr 186/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

zmieniająca uchwałę nr 98/XLIII/98 Senatu PW z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych

  Działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, w związku z art. 108 ust. l ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 85, poz. 924), Senat Politechniki Warszawskiej postanawia:

w załączniku do uchwały nr 98/XLIII/98 Senatu PW z dnia 25 marca 1998 r.- "Tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych" - skreślić pkt 3 lit. d, pkt 7 i zdanie ostatnie w pkt 17.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki