Uchwała nr222/LIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

Działając na podstawie § 27 ust. 5 Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej uchwala Regulamin Organizacyjny Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, stanowiący załącznik do mniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały nr 222/XLIV/02 Senatu PW
z dnia 15 maja 2002 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
W PŁOCKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, zwana dalej Szkołą, stanowi integralną część Politechniki Warszawskiej. Szkoła organizuje i prowadzi działalność dydaktyczną, naukową, techniczną i kulturową.

§2

Szkoła działa na podstawie Statutu Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Statutem oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem.

§3

Szkołą kieruje Prorektor Politechniki Warszawskiej, zwany dalej Prorektorem, działający z upoważnienia Rektora Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Rektorem.

§4

Pracownicy Szkoły są pracownikami Politechniki Warszawskiej, a teren Szkoły jest terenem Politechniki Warszawskiej.

§5

Mienie Szkoły stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Warszawskiej.

§6

Szkoła dysponuje posiadanymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Senatem, i zarządzeniami Rektora.

§7

Szkoła ma sztandar, który jest używany za zgodą Prorektora z okazji podniosłych uroczystości.

§8

W Szkole odbywają się uroczyste inauguracje roku akademickiego.

DZIAŁ II
ORGANIZACJA SZKOŁY

§9

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Szkoły są wydziały i kolegia.
 2. W Szkole, poza wydziałami i kolegiami, mogą działać jednostki organizacyjne, w tym studia i zakłady, wykonujące wspólne dla podstawowych jednostek organizacyjnych Szkoły zadania, w szczególności dydaktyczne, w tym służące zdobywaniu i rozwijaniu znajomości języków obcych, lub zadania służące podnoszeniu sprawności fizycznej.
 3. Jednostki organizacyjne określone w ust. 2 tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek Prorektora, za zgodą Senatu. Jednostki te działają na podstawie regulaminów organizacyjnych wydanych przez Rektora na wniosek Prorektora, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 4. Kierowników jednostek organizacyjnych określonych w ust. 2 powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Prorektora. Powołanie następuje na czas określony lub nieokreślony; powołanie na czas określony może być odnawiane.
 5. Mienie podstawowych jednostek organizacyjnych Szkoły oraz jednostek organizacyjnych określonych w ust. 2 stanowi wydzielone mienie Szkoły. Jednostki te dysponują posiadanymi środkami finansowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora.

§10

W Szkole działa system biblioteczno-informacyjny wchodzący w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej.

§11

 1. Prorektor kieruje Szkołą, a w szczególności:
  1. reprezentuje Szkołę na zewnątrz, w tym dokonuje - w granicach posiadanych pełnomocnictw - czynności prawnych w imieniu Politechniki Warszawskiej, w sprawach dotyczących Szkoły,
  2. reprezentuje Rektora w sprawach Szkoły w kontaktach z władzami miasta Płocka i województwa mazowieckiego oraz z władzami województw przyległych,
  3. dba o właściwe wykonywanie zadań Szkoły,
  4. działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Szkoły,
  5. podejmuje decyzje i dokonuje czynności prawnych, związanych z zatrudnianiem pracowników Szkoły,
  6. dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie Szkoły,
  7. dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych i zdrowotnych studentów oraz pracowników Szkoły,
  8. ustala organizację i zakres działania jednostek administracyjnych i jednostek pomocniczych Szkoły,
  9. sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Szkoły, a w szczególności nad:
   • funkcjonowaniem administracji Szkoły i służb administracyjno-finansowych jednostek organizacyjnych Szkoły,
   • gospodarowaniem mieniem Szkoły,
   • wykorzystaniem środków finansowych przydzielonych Szkole przez Politechnikę Warszawską oraz pochodzących z innych źródeł,
  10. rozpatruje odwołania od decyzji kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Szkoły i jednostek określonych w § 9 ust. 2,
  11. określa teren Szkoły w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego,
  12. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni.
 2. Prorektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szkoły oraz przełożonym i opiekunem studentów Szkoły.
 3. Rektor Politechniki Warszawskiej może przekazać Prorektorowi inne uprawnienia dotyczące funkcjonowania Szkoły, w szczególności w sprawach należących do zakresu zadań innych prorektorów Politechniki Warszawskiej.
 4. Prorektor może pełnić jednocześnie funkcję dziekana wydziału, wchodzącego w skład Szkoły. Dziekan-elekt jest przedstawiany Rektorowi-elektowi Politechniki Warszawskiej jako kandydat na prorektora Politechniki Warszawskiej.
 5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dyrektora kolegium zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego.

§12

 1. Prorektor może powoływać swoich pełnomocników oraz komisje. Realizacja powyższego uprawnienia nie może naruszać zakresu uprawnień Prorektora wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez Rektora.
 2. Prorektor ma zastępcę powoływanego na okres kadencji przez Rektora na wniosek Prorektora.
 3. Prorektor określa zakres działania zastępcy. Postanowienia ust. l zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§13

 1. W Szkole działa Rada Szkoły, będąca organem kolegialnym Szkoły, zwana dalej Radą.
 2. Rada, w zakresie nie naruszającym ustawowych kompetencji organów podstawowych jednostek organizacyjnych Szkoły:
 3. W przypadku określonym w § 27 ust. 4 Statutu Rada, w odniesieniu do działalności związanej z prowadzeniem w ramach Szkoły wspólnego kierunku studiów, wykonuje odpowiednie uprawnienia rady podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni.
 4. Kadencja Rady jest równa kadencji organów Uczelni.

§14

 1. W skład Rady wchodzą:
 2. Rada, na wniosek Prorektora, w tajnym głosowaniu może powołać do swego składu, w liczbie nie większej niż trzy, inne osoby pełniące ważne funkcje organizacyjne w Szkole.
 3. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w Szkole, po jednym z każdego związku.
 4. Prorektor może zapraszać na posiedzenia Rady inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady.

§15

 1. Posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Prorektor. W razie nieobecności Prorektora posiedzeniom Rady przewodniczy jego zastępca.
 2. Rada wybiera spośród swoich członków sekretarza Rady.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do działania Rady stosuje się odpowiednio postanowienia załącznika 6 do Statutu, dotyczące rady wydziału.

DZIAŁ III
ADMINISTRACJA SZKOŁY

§16

 1. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, technicznym i usługowym, związane z funkcjonowaniem Szkoły, są wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki i komórki administracyjne oraz jednostki pomocnicze, tworzące administrację Szkoły.
 2. Zadania określone w ust. l, związane z funkcjonowaniem podstawowych jednostek organizacyjnych Szkoły oraz jednostek określonych w § 9 ust. 2, mogą być wykonywane przez służby administracyjno-finansowe tych jednostek.

§17

 1. Administracją Szkoły oraz jednostkami pomocniczymi kieruje zastępca dyrektora administracyjnego Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły, zwany dalej zastępcą dyrektora, działający w porozumieniu z Prorektorem.
 2. Pracownicy służb administracyjno-finansowych, o których mowa w § 16 ust. 2, podlegają kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych.

§18

 1. Jednostkami administracyjnymi Szkoły są działy i samodzielne stanowiska pracy.
 2. Jednostkami pomocniczymi są domy studenckie i hotele pracownicze.
 3. Jednostką administracyjną Szkoły, wykonującą zadania fmansowo-księgowe, jest kwestura Szkoły.
 4. Jednostki i komórki administracyjne oraz jednostki pomocnicze Szkoły tworzy, przekształca i znosi Prorektor na wniosek zastępcy dyrektora.

§19

 1. Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:
  1. sporządzanie analiz ekonomicznych oraz planów ekonomiczno-finansowych działalności Szkoły,
  2. podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem mieniem Szkoły, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
  3. podejmowanie decyzji w zakresie wykonywania zadań o charakterze administracyjnym, technicznym i usługowym.
 2. Zastępca dyrektora jest odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem Szkoły i jego zabezpieczenie, w tym za eksploatację budynków i urządzeń, inwestycje i remonty oraz ochronę przeciwpożarową, a także za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz sprawy socjalne i ochrony zdrowia pracowników i studentów Szkoły.
 3. Z tytułu odpowiedzialności określonej w ust. 2 zastępca dyrektora sprawuje nadzór nad wszystkimi jednostkami Szkoły w zakresie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i usługowej.

§20

 1. Zastępcę dyrektora powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Rektor na wniosek dyrektora administracyjnego Politechniki Warszawskiej, zaakceptowany przez Prorektora.
 2. Zastępcą dyrektora może być osoba posiadająca kwalifikacje odpowiadające zajmowanemu stanowisku.
 3. W razie nieobecności zastępcy dyrektora, jego zadania może wykonywać kierownik jednostki administracyjnej Szkoły, wyznaczony przez Prorektora w uzgodnieniu z dyrektorem administracyjnym Politechniki Warszawskiej.

§21

 1. Kwesturą Szkoły kieruje zastępca kwestora Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły.
 2. Zastępcę kwestora ds. Szkoły powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Prorektor na wniosek zastępcy dyrektora ds. Szkoły, uzgodniony z kwestorem Politechniki Warszawskiej.

DZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu.

§23

Członkowie społeczności akademickiej Szkoły mogę organizować i odbywać na jej terenie zgromadzenia na zasadach i przy zachowaniu przepisów porządkowych określonych w Statucie. Odpowiednie uprawnienia i obowiązki Rektora dotyczące zgromadzeń, określone w załączniku 5 do Statutu, przysługują Prorektorowi.