Uchwała nr 7/XLV/02

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 września 2002r.

w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 35 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. nr 107, poz. 1182) Senat Politechniki Warszawskiej zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z wnioskiem o przyznanie Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Stanisławowi Mańkowskiemu, zwiększonego wynagrodzenia z dodatkowych środków Uczelni, o których mowa w art. 117a ust. 5 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.), w wysokości 100% przysługującego Mu wynagrodzenia zasadniczego.

 

Sekretarz Senatu

Przewodniczący posiedzenia

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik