Uchwała nr 14/XLV/02

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2002 r

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2003-2004

  Zgodnie z art.141 ust.1 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 159 ust.1 Statutu Politechniki Warszawskiej, Senat PW ustala następujące zasady obowiązujące w roku akademickim 2003-2004:

 1. Rekrutacja studentów może być przeprowadzana na następujące rodzaje studiów:
  1. studia dzienne umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata,
  2. studia wieczorowe i zaoczne umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet),
  3. uzupełniające studia magisterskie dzienne, wieczorowe i zaoczne,
  4. równoległe wieczorowe studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing,
  5. studia doktoranckie dzienne i zaoczne,
  6. studia podyplomowe,
  7. studia dzienne inżynierskie, magisterskie i doktoranckie w języku angielskim.

  Kierunki i rodzaje studiów na które może być przeprowadzana rekrutacja podano w załączniku do uchwały.

 2. Na studia wymienione w p.1a. oraz podejmowane przez obywateli polskich studia inżynierskie w języku angielskim, obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:
  1. rekrutacja będzie przeprowadzana na wydziały, do kolegiów oraz centrum międzywydziałowego, oddzielnie na kierunki studiów, z wyłączeniem przypadków gdy program pierwszego roku studiów na wydziale jest wspólny dla różnych kierunków; dopuszcza się wydzieloną rekrutację na specjalność Inżynieria Produkcji oraz 2 grupy specjalności na Makrokierunku prowadzonym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  2. rekrutacja będzie przeprowadzana w terminie podstawowym, oraz może być przeprowadzana w terminie dodatkowym; decyzje o rekrutacji w terminie dodatkowym podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne,
  3. liczby miejsc na odpowiednich wydziałach i kierunkach studiów ustalają Rady Wydziałów, Rady Kolegiów oraz Rada Centrum Międzywydziałowego i podlegają one zatwierdzeniu przez Rektora,
  4. sprawdzian klasyfikacyjny przeprowadza się dla wszystkich kandydatów na studia dzienne, z wyłączeniem cudzoziemców; zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od wyników sprawdzianu i wskazanych preferencji kandydata,
  5. warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest złożenie przez kandydata podania i wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
  6. sprawdzian na wszystkie kierunki studiów, oprócz Administracji, Ekonomii oraz Architektury i Urbanistyki, obejmuje test problemowy z zakresu matematyki i fizyki; kandydaci na kierunki Biotechnologia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Ochrona Środowiska, Papiernictwo i Poligrafia oraz Technologia Chemiczna mogą wybrać zamiast sprawdzianu z fizyki zamiennie sprawdzian z chemii, zaś kandydaci na kierunki Biotechnologia i Ochrona Środowiska - sprawdzian z biologii,
  7. dla kandydatów na kierunki Administracja i Ekonomia sprawdzian obejmuje matematykę i język obcy,
  8. dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka przeprowadzony będzie sprawdzian pozwalający na ocenę ich predyspozycji do studiów architektonicznych,
  9. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Komisje Rekrutacyjne Kolegiów mogą ustalić minimalną wymaganą liczbę punktów uzyskaną na sprawdzianie,
  10. liczby osób zakwalifikowanych na studia na podstawie wyników sprawdzianów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Komisje Rekrutacyjne Kolegiów w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną i Rektorem,
  11. kandydaci spełniający warunki określone w uchwale Senatu PW nr 13/XLV/02 z dnia 20.11.2002 zostaną zwolnieni z części sprawdzianu klasyfikacyjnego lub przyjęci bez tego sprawdzianu,
  12. na I rok studiów mogą być przyjęci wolni słuchacze, w liczbie nie przekraczającej 10% liczby przyjętych studentów;
  13. na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji w terminie podstawowym mogą być zakwalifikowani kandydaci którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, przy czym podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu są wyniki sprawdzianu;
  14. na wolne miejsca, w przypadku określonych wydziałów, mogą być zakwalifikowani również kandydaci którzy ubiegali się o przyjęcie do innych Uczelni, na podstawie wyników sprawdzianów wstępnych w tych Uczelniach, jeżeli dotyczyły one tematyki przedmiotów podstawowych dla kształcenia w wybranym kierunku,
  15. w rekrutacji w terminie dodatkowym przyjęcia na studia odbędą się w wyniku dodatkowego sprawdzianu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego wg. zasad określonych dla sprawdzianu w terminie podstawowym,
  16. kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów obowiązani są złożyć określony zestaw dokumentów, w tym świadectwo dojrzałości, w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia decyzji o zakwalifikowaniu,
 3. Na studia wymienione w p.1b. obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:
  1. jeżeli liczba kandydatów dla poszczególnego kierunku i rodzaju studiów nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci,
  2. w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów może zostać zorganizowany sprawdzian klasyfikacyjny obejmujący test problemowy z zakresu określonego w p.2.f lub 2.g; dla kandydatów na kierunek Zarządzania i Marketing sprawdzian obejmie matematykę i język obcy,
  3. dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka zostanie zorganizowany sprawdzian predyspozycji do studiów architektonicznych, niezależnie od liczby kandydatów i jako wspólny z kandydatami na studia dzienne,
  4. dla kierunków studiów na których zajęcia odbywają się w dwóch ciągach przesuniętych o semestr, lub w przypadku nieuruchomienia studiów w terminie normalnym, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej akcji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem semestru letniego.
 4. W odniesieniu do rekrutacji na studia określone w punkcie 1.c,d,e,f,g, z wyłączeniem studiów inżynierskich w języku angielskim dla kandydatów będących obywatelami polskimi, zasady przyjęć oraz liczby miejsc na studiach prowadzonych na wydziałach, w kolegiach i Szkole Biznesu ustalają odpowiednio Rady Wydziałów, Rady Kolegiów oraz Rada Szkoły Biznesu i zatwierdza je Rektor.
 5. Zasady odpłatności za niektóre zajęcia dydaktyczne zostaną określone decyzją Rektora PW, podejmowaną na podstawie § 52 p.q  Statutu PW oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Załącznik do Uchwały Senatu PW nr 14/XLV/02
z dnia 20 listopada 2002 r.

WYKAZ KIERUNKÓW I RODZAJÓW STUDIÓW
oferowanych dla kandydatów na studia w r. akad. 2003/04

Na wszystkich wydziałach, w kolegiach i w centrum międzywydziałowym:

Wydział ARCHITEKTURY

Kierunek - Architektura i Urbanistyka
Studia dzienne oraz wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział CHEMICZNY

Kierunek - Technologia Chemiczna
Studia dzienne

Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

Kierunek - Informatyka
Studia dzienne oraz wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Kierunek - Elektronika i Telekomunikacja
Wieczorowe studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Zaoczne studia inżynierskie przez Internet

Makrokierunek - Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja
Studia dzienne
Dzienne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie w języku angielskim

Wydział ELEKTRYCZNY

Kierunek - Elektrotechnika
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia dzienne

Kierunek - Informatyka
Studia dzienne
Zaoczne studia inżynierskie przez Internet

Wydział FIZYKI

Kierunek - Fizyka Techniczna
Studia dzienne

Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII

Kierunek - Geodezja i Kartografia
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Kierunek - Papiernictwo i Poligrafia
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Kierunek - Inżynieria Chemiczna I Procesowa
Studia dzienne

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ

Kierunek - Budownictwo
Studia dzienne, wieczorowe studia inżynierskie oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Kierunek - Inżynieria Materiałowa
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie

Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie

Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia dzienne

Kierunek - Zarządzanie i Marketing
Studia dzienne (inżynierskie i magisterskie)
Wieczorowe oraz zaoczne studia licencjackie i uzupełniające magisterskie
Wieczorowe równoległe studia magisterskie (dla studentów PW)

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Kierunek - Inżynieria Środowiska
Studia dzienne, wieczorowe studia inżynierskie oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Kierunek - Ochrona Środowiska
Dzienne studia licencjackie

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

Kierunek - Matematyka
Studia dzienne oraz zaoczne studia licencjackie

Kierunek - Informatyka
Studia dzienne
Dzienne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie w języku angielskim

Wydział MECHANICZNY, ENERGETYKI I LOTNICTWA

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie

Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia dzienne

Kierunek - Energetyka (w przypadku wprowadzenia tego kierunku przez MENiS)
Studia dzienne

Kierunek - Lotnictwo i Kosmonautyka (w przypadku uzyskania zgody PKA)
Studia dzienne

Wydział MECHATRONIKI

Makrokierunek - Mechatronika
obejmujący Automatykę i Robotykę oraz Mechanikę i Budowę Maszyn
Studia dzienne

Kierunek - Automatyka i Robotyka
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie
Zaoczne studia inżynierskie przez Internet

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia dzienne oraz wieczorowe i zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Wydział TRANSPORTU

Kierunek - Transport
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Międzywydziałowe Centrum BIOTECHNOLOGII

Kierunek - Biotechnologia
Studia dzienne

Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII (w Płocku)

Kierunek - Budownictwo
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Kierunek - Inżynieria Środowiska
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

Kierunek - Technologia Chemiczna
Studia dzienne oraz zaoczne studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACJI

Kierunek - Administracja
Dzienne i zaoczne studia licencjackie i uzupełniające magisterskie

KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH (w Płocku)

Kierunek - Ekonomia
Dzienne i zaoczne studia licencjackie i uzupełniające magisterskie

STUDIA DOKTORANCKIE

Na kierunkach odpowiadających specjalnościom naukowym Wydziałów
Prowadzone na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej,
oprócz wydziału w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku.