Uchwała nr 188/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego PW na rok 2002

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, przyjmuje założenia do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2002, przedstawione w załączniku do mniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały Senatu PW nr 188/XLIV/2002
Warszawa, 12.02.2002 r.

Założenia do projektu planu rzeczowo - finansowego PW na rok 2002

Założenia do projektu planu rzeczowo - finansowego PW na rok 2002 opracowano uwzględniając:

* Wskaźniki makroekonomiczne oraz wielkości przyjęte w projekcie budżetu państwa na rok 2002,
* Prognozowaną sytuację finansową PW na koniec 2001 r. wynikającą z analizy sprawozdawczości finansowo - księgowej za rok 2001.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania do projektu planu rzeczowo -finansowego PW w 2002 r. proponuje się przyjąć następujące założenia:

 1. W budżecie na 2002 r. zostaną podzielone środki przyznane przez MENiS na działalność dydaktyczną.

 2. Podobnie jak w latach poprzednich, proponuje się następujący podział dotacji na działalność dydaktyczną:

  2.1. Część D - przeznaczoną na finansowanie zadań dydaktycznych dzieloną na Wydziały, Kolegia i Studia wg formuły algorytmicznej,
  2.2. Część O - przeznaczoną na finansowanie zadań ogólnouczelnianych dzieloną kwotowo na:

  1. Działalność kulturalno - wychowawczą studentów,
  2. Dotacje celowe w dydaktyce,
  3. Dofinansowanie wydawnictw w dydaktyce,
  4. Dofinansowanie międzynarodowych programów dydaktycznych,
  5. Remonty,
  6. Akademicką służbę zdrowia,
  7. Centralny Ośrodek Informatyki,
  8. Fundusz Modernizacji i Rozwoju,
  9. Dydaktykę ogólnouczelnianą, w tym 2 % fundusz nagród,
  10. Rezerwę Rektora,
  11. Koszty ogólne, w tym:
   • Zarząd,
   • Dodatkowe zadania Zarządu,
   • Biblioteka Główna,
   • Muzeum Politechniki Warszawskiej,
   • Uczelniany Punkt Kontaktowy,
   • Promocja Uczelni,
   • ZFŚS - emeryci i renciści.

 3. Proporcje podziału dotacji MENiS na część D i O określa się orientacyjnie (utrzymując proporcje przyjmowane w latach ubiegłych) odpowiednio na poziomie około 80% i 20%.

 4. Odpisy na koszty ogólne:

  4.1. Działalność dydaktyczna finansowana z dotacji MENiS - odpis kwotowy,
  4.2. pozostała działalność dydaktyczna - 15%,
  4.3. Domy i stołówki studenckie - 6%,
  4.4. Działalność pomocnicza - 6%,
  4.5. Pozostałe działalności - 10%.

 5. Planowane dochody finansowe z tytułu odsetek we wszystkich rodzajach działalności z wyłączeniem odsetek od środków na inwestycje - na poziomie 3.000 tys. zł. Proponowany podział dochodów finansowych:

  5.1. 90% - środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach oszczędności Wydziałów, Kolegiów i Studiów posiadanych w działalności dydaktycznej uruchamiane decyzją Rektora,
  5.2. 10% - Centralny Fundusz Pracowniczy.

 6. Nakłady inwestycyjne:

  6.1. Dotacje MENiS i KBN na inwestycje budowlane - zgodnie z decyzjami,
  6.2. Finansowanie własne inwestycji budowlanych - realizowane w miarę posiadanych środków,
  6.3. Dotacje KBN na inwestycje aparaturowe - zgodnie z decyzjami.