Uchwala nr 211/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt j oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, uchwala zasady podziału środków na badania własne w roku 2002, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW nr 211/XLIV/2002 z dn. 17.04.02

Senacka Komisja ds. Nauki

Podział środków na badania własne

Uzyskane przez Politechnikę Warszawską środki przeznaczone na badania własne pomniejszone o kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadań ogólnouczelnianych dzielone są w sposób następujący:

W roku 2002 - 50% funduszu jakim Uczelnia dysponuje na te cele, pozostaje w dyspozycji Rektora i będzie rozdzielone na prace w dziedzinach uznanych przez Rektora za istotne z punktu widzenia rozwoju i interesów Uczelni.

50% funduszu dzieli się na Wydziały i pozawydziałowe jednostki organizacyjne z uwzględnieniem następujących zasad i wskaźników: