Uchwała nr 13/XLV/02

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2002 r

w sprawie zwolnień kandydatów ze sprawdzianu klasyfikacyjnego przy przyjmowania na I rok studiów w PW w latach 2003-2005

  Zgodnie z art. 141 ust.1 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 159 ust.2 Statutu Politechniki Warszawskiej, Senat PW ustala następujące zasady dotyczące zwolnień ze sprawdzianów klasyfikacyjnych w latach od 2003 do 2005 dla absolwentów szkół średnich, którzy uzyskali Świadectwo Dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia:

 1. Mogą być przyjęci na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, bez sprawdzianu klasyfikacyjnego:
  1. laureaci oraz finaliści krajowych Olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej i Wiedzy Technicznej - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem Architektury i Urbanistyki,
  2. laureaci oraz finaliści Olimpiady Biologicznej - na kierunki: Biotechnologia i Ochrona Środowiska,
  3. laureaci oraz finaliści Olimpiady Astronomicznej - na kierunek Fizyka Techniczna,
  4. laureaci oraz finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - na kierunek Geodezja i Kartografia,
  5. laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - na kierunki: Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing,
  6. laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - na kierunek Budownictwo,
  7. laureaci Olimpiady Ekologicznej - na kierunek Ochrona Środowiska,
  8. laureaci Turnieju Młodych Mistrzów Techniki - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem: Administracji, Architektury i Urbanistyki, Ekonomii, Informatyki, Fizyki Technicznej, Matematyki oraz Makrokierunku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  9. laureaci Polskich Eliminacji Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem Architektury i Urbanistyki,
  10. laureaci oraz finaliści Turnieju Młodych Fizyków - na kierunek Fizyka Techniczna,
  11. laureaci Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej SEP - na kierunek Elektrotechnika i Makrokierunek na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  12. laureaci Konkursów Chemicznego, Fizycznego i Matematycznego przeprowadzanych przez wydziały Politechniki Warszawskiej - odpowiednio na kierunki: Technologii Chemicznej, Fizyki Technicznej i Matematyki oraz 5 laureatów Konkursu Matematycznego na kierunek Informatyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 2. Mogą być zwolnieni z części sprawdzianu klasyfikacyjnego, z zaliczeniem z tej części maksymalnej liczby punktów:
  1. laureaci olimpiad językowych - z części dotyczącej języka obcego,
  2. laureaci i finaliści Turnieju Młodych Fizyków - z części dotyczącej fizyki,
  3. laureaci i wyróżnieni finaliści Konkursów Chemicznego, Fizycznego i Matematycznego organizowanych przez wydziały Politechniki Warszawskiej - z części dotyczącej tych przedmiotów.

Uprawnienia do zwolnień przysługują kandydatom na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady, lub oryginału dyplomu wydanego przez Komitet Główny Turnieju lub Konkursu.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski