Uchwała nr 15/XLV/02

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 lit. a Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej wprowadza do Statutu Politechniki Warszawskiej następujące zmiany:

W § 52 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Rektor może tworzyć podległe mu bezpośrednio jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy. Utworzenie, przekształcenie i zniesienie takiej jednostki lub komórki organizacyjnej, w zakresie nie wynikającym bezpośrednio z wymagań przepisów prawa, następuje za zgodą Senatu."

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski