Uchwała nr 207/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 kwietnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w PW

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 46 ust. 2 pkt b Statutu PW, uchwala Regulamin Studiów Politechniki Warszawskiej, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały. Traci moc Regulamin Studiów w PW ustalony uchwałą Senatu PW nr 12/XLI/91 z dnia 29.05.1991 r.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki