Uchwała nr 196/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, po zapoznaniu się z opracowanymi przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń i przedstawionymi przez Rektora wnioskami o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu postanawia pozytywnie je zaopiniować. Senat upoważnia Rektora do wystąpienia do Ministra i złożenia wniosków o przyznanie nagród pracownikom PW, wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały Senatu PW
nr 196/XLIV/02 z dnia 20.03.2002 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
dla nauczycieli akademickich w 2002 roku

Lp.

Imię i nazwisko
Tytuł i stopień naukowy
Specjalność naukowa

Rodzaj osiągnięcia

Za osiągnięcia naukowe

 

1.

Dr inż. arch. Anna A. WAGNER
Architektura i urbanistyka
Wydział Architektury

Książka "Architektura Politechniki Warszawskiej
Oficyna Wyd. PW 2001 r. str. 380
Wydanie w języku polskim i angielskim

2.

Dr hab. Marek RUTKOWSKI 51%
Dr Tomasz R. BIELECKI 51%
Matematyka
Wydział Matematyki i Nauk Inform.

Monografia "Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging"
Wyd. Springer 2001 r. str. 500

3.

Prof. dr hab. Jerzy Sławomir TUMAŃSKI
Elektrotechnika, miernictwo elektr.
Wydział Elektryczny

Monografia "Thin film magnetoresistive sensors"
Wyd. Institute of Physics Publishing
Bristol and Philadelphia 2001 r. str. 230

4.

Dr hab. inż. Krzysztof CIEŚLICKI
Inżynieria biomedyczna, mechaników
Wydział Mechatroniki

Monografia "Hydrauliczne uwarunkowania krążenia dynamicznego".
Akademicka Oficyna Wyd. EXIT 2001 r. str. 230

5.

Prof. dr hab. Szczepan BORKOWSKI 14%
Prof. nzw. dr hab. Grzegorz JEMIELITA 51%
Dr inż. Bohdan MICHALAK 6%
Prof. dr hab. Roman NAGÓRSKI 6%
Prof. dr hab. Wojciech PIETRASZKIEWICZ 10%
Dr inż. Marek RUDNICKI 4%
Prof. dr hab. Małgorzata WOŹNIAK 4%
Prof. dr hab. Czesław WOŹNIAK 4%
Mechanika konstrukcji
Wydział Inżynierii Lądowej

Monografia "Mechanika Sprężystych płyt i powłok" tom VIII Mechaniki Technicznej
Wyd. Naukowe PWN 2001 r. str. 270

6.

Prof. dr hab. Jerzy MADEJ
Mechanika stosowana, pojazdy szynowe
Wydział Samochodów i Maszyn Rob.

Monografia "Mechanika transmisji momentu trakcyjnego".
Oficyna Wyd. PW 2000 r. str. 410

7.

Prof. nzw. dr hab. Andrzej R. OLSZYNA
Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej

Monografia "Ceramika supertwarda"
Oficyna Wyd. PW 2001 r. str. 160

8.

Prof. nzw. dr hab. Jan M. KOŚCIELNY
Automatyka i robotyka
Wydział Mechatroniki

Monografia "Diagnostyka zautomatyzowanych Procesów przemysłowych".
Akademicka Oficyna Wyd. EXIT 2001 r. str. 420

9.

Prof. nzw. dr hab. Wojciech ZAGAN
Elektrotechnika, technika świetlna
Wydział Elektryczny

Wdrożenie do praktyki projektowej nowatorskiej metody projektowania iluminacji obiektów w oparciu o wizualizację komputerową

Za osiągnięcia dydaktyczne

 

1.

Prof. dr arch. Witold BENEDEK
Architektura i urbanistyka
Wydział Architektury

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

2.

Dr inż. Zbigniew HUMIENNY 20%
Prof. dr hab. Sławomir BIAŁAS 14%
Dr inż. Krzysztof KISZKA 10%
Mgr inż. Adam LEŚNIEWICZ 10%
Dr inż. Władysław JAKUBIEC 14%
Dr inż. Jan MALINOWSKI 10%
Mgr inż. Wojciech PŁOWUCHA 10%
Mgr inż. Marcin STARCZAK 10%
Budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Samochodów i Maszyn Rob.

Podręcznik "Specyfikacje geometrii wyrobów /GPS/ - wykład dla uczelni technicznych".
Wydanie w języku polskim, angielskim i niemieckim
Oficyna wydawnicza PW 2001 r.

3.

Dr inż. Anna LEWIŃSKA-ROMICKA
Metrologia
Wydział Mechatroniki

Monografia "Badania nieniszczące. Podstawy Defektoskopii".
Wyd. Naukowo-Techniczne 2001 r. str. 580

4.

Dr inż. Jarosław ARABAS
Informatyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Książka "Wykłady z algorytmów Ewolucyjnych".
Wyd. Nauk.-Techn. 2001 r. str. 290

5.

Prof. dr hab. Stanisław PISARCZYK
Budownictwo, lądowe i przemysłowe
Wydział Inżynierii Środowiska

Podręcznik "Gruntoznawstwo inżynierskie"
Wyd. Nauk. PWN 2001 r. str. 345

6.

Prof. dr hab. A. DOBROWOLSKI
Elektronika
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Książka "Technika wielkich częstotliwości"
Oficyna Wyd. PW 2001 r. str. 330

7.

Prof. dr hab. Jan M. CHMIELEWSKI
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Wydział Architektury

Podręcznik "Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast"
Oficyna Wyd. PW 2001 r. str. 330

8.

Dr inż. Andrzej KARBOWSKI 44%
Dr inż. Ewa NIEWIADOMSKA-SZYNKIEWICZ 24%
Mgr inż. Mariusz KAMOLA 14%
Dr inż. Michał WARCHOŁ 14%
Prof. dr hab. Krzysztof MALINOWSKI 10%
Automatyka i informatyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Książka "Obliczenia równoległe i rozproszone"
Oficyna Wyd. PW 2001 r. str. 430

9.

Prof. dr hab. Jan MAKSYMIUK 51%
Dr inż. Zbigniew POCHANKE 51%
Aparaty elektryczne
Wydział Elektryczny

Podręcznik "Obliczenia i badania diagnostyczne aparatury rozdzielczej"
Wyd. Nauk. PWN 2001 r. str. 290

10.

Dr inż. Jerzy MARZECKI
Elektrotechnika, elektroenergetyka
Wydział Elektryczny

Podręcznik "Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne"
Wyd. Nauk. PWN 2001 r. str. 210

11.

Dr inż. Jerzy CHRZĄSZCZ 10%
Dr inż. Henryk DOBROWOLSKI 10%
Dr inż. Marzena KRYSZKIEWICZ 10%
Mgr inż. Zdzisław NOWAKOWSKI 10%
Mgr Tadeusz POLAŃSKI 24%
Mgr inż. Piotr SMAŻYŃSKI 10%
Dr inż. Cezary STĘPIEŃ 24%
Informatyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Zorganizowanie i prowadzenie Studium Podyplomowego "Informatyka" dla nauczycieli województwa podkarpackiego

Za habilitacje

 

1.

Dr hab. Janusz LEWIŃSKI
Chemia
Wydział Chemiczny

"Badanie czynników determinujących strukturę i reaktywność glinoorganicznych kompleksów chelatowych".
Rok 2001

2.

Prof. nzw. dr hab. Andrzej PACUT
Automatyka i robotyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

"Stochastic Modeling at Diverse Scales: from Piisson to Network Neurons".
Oficyna Wyd. PW 2000 r. str. 150

3.

Dr hab. Marian GIŻEJOWSKI
Konstrukcje budowlane, konstrukcje metalowe
Wydział Inżynierii Lądowej

"Modele obliczeniowe stalowych ram płaskich z węzłami podatnymi"
oficyna Wyd. PW 2000 r. str. 285

4.

Dr hab. Danuta JASIŃSKA-CHOROMAŃSKA
Budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Mechatroniki

Opracowanie cyklu publikacji /w tym praca habilitacyjna/ dotyczących projektowania ortopedycznych stabilizatorów zewnętrznych w oparciu o modelowanie, symulację i postulaty kliniczne