Uchwała nr 180/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie zasad wyboru przedstawicieli do kolegium pośredniego do wyboru elektorów do wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

  Działając na podstawie art. 37 ustawy o szkolnictwie wyższym, w związku z treścią dokumentu "Sposób i tryb wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego" uchwalonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 grudnia 2001 r., Senat Politechniki Warszawskiej uchwala "Zasady wyboru przedstawicieli do kolegium pośredniego do wyboru elektorów do wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW
nr 180/XLIV/2002 z dnia 16 stycznia 2002 r.

ZASADY WYBORU

przedstawicieli do kolegium pośredniego do wyboru elektorów do wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

  1. Wybory przedstawicieli do kolegium pośredniego do wyboru elektorów do wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego odbywają się zgodnie z terminarzem ustalonym w załączniku nr 2 do Uchwały nr 174/XLIV/2001 Senatu PW z dnia 20.12.2001 r., w okręgach wyborczych określonych w załączniku nr 3 do powołanej wyżej uchwały, obejmujących jednostki organizacyjne zatrudniające w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora.
  2. Przedstawicieli do kolegium pośredniego nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego wybiera się w liczbie równej liczbie przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo mających stopień naukowy doktora habilitowanego wybieranych do kolegium wyborczego do wyboru rektora i prorektorów. W głosowaniu biorą udział tylko nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego.
  3. Przedstawicieli do kolegium pośredniego nauczycieli akademickich mających stopień naukowy doktora wybiera się w liczbie równej liczbie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich wybieranych do kolegium wyborczego do wyboru rektora i prorektorów. W głosowaniu biorą udział tylko nauczyciele akademiccy mający stopień naukowy doktora.
  4. Głosowanie w kolegium pośrednim odbywa się odrębnie: w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego oraz w grupie nauczycieli akademickich mających stopień naukowy doktora.
  5. Kolegium pośrednie wybiera dziesięciu elektorów spośród przedstawicieli nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego oraz dwunastu elektorów spośród przedstawicieli nauczycieli akademickich mających stopień naukowy doktora.
  6. Wybory w okręgach wyborczych przeprowadzają właściwe komisje wyborcze. Wybory w kolegium pośrednim przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.
  7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach, do wyboru przedstawicieli do kolegium pośredniego do wyboru elektorów do wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu PW (§73, § 77, zał. 8) oraz postanowienia "Sposobu i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego" uchwalonego przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 grudnia 2001 r.