Uchwała 178/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie prowizorium budżetowego - część II na rok 2002

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW uchwala prowizorium budżetowe na 2002 r.:

 1. W niżej wymienionych obszarach działalności - na każdy miesiąc w wysokości 1/3 środków przypadających na IV kwartał 2001 r.:
  1. działalność kulturalno - wychowawcza studentów,
  2. dotacje celowe w dydaktyce,
  3. dofinansowanie wydawnictw,
  4. remonty finansowane centralnie,
  5. akademicka służba zdrowia,
  6. koszty ogólne,
  7. dydaktyka finansowana centralnie,
  8. własny fundusz stypendialny.
 2. W działalności statutowej, pracach własnych oraz innych badaniach finansowanych z dotacji KBN - do wysokości środków będących w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 3. W pozostałych pracach naukowo - badawczych i usługowych - do wysokości wynikającej z zawartych umów.
 4. W odniesieniu do ZFŚS - do wysokości środków będących w dyspozycji tego Funduszu.
 5. W odniesieniu do programu inwestycyjnego (inwestycje budowlane i aparaturowe oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych) prowizorium dotyczy I półrocza i stanowi 50% środków na realizację programu inwestycyjnego określonych w planie rzeczowo - finansowym na rok 2001.

Prowizorium będzie obowiązywać do czasu uchwalenia przez Senat PW planu rzeczowo - finansowego na rok 2002.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki