Uchwała nr 237/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 i jego zatwierdzenia

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW, biorąc pod uwagę przyznaną PW przez KBN w 2002 r. dotację na działalność statutową oraz obecną sytuację w zakresie pozyskiwanych dochodów z operacji finansowych, uchwala i zatwierdza następującą korektę planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2002 (zał. do uchwały nr 210/XLIV/2002 z dnia 17 kwietnia 2002 r. z późn. zm.):

  1. zwiększenie przyznanej w 2002 r. dotacji KBN na działalność statutową (Tabela nr 1 poz. III. 1.a) - o kwotę 1.366 tys. zł,
  2. zwiększenie planowanych dochodów z operacji finansowych w 2002 r. (Tabela nr 1 poz. IV.1) - o kwotę 2.000 tys. zł,
  3. zwiększenie oszczędności Wydziałów, Kolegiów i Studiów uruchamianych w 2002 r. decyzją Rektora (Tabela nr 2 odnośnik 2 (oszczędności) - o kwotę 2.000 tys. zł.

 

Sekretarz Senatu

Przewodniczący Posiedzenia

dr Teresa Kotaszewicz

REKTOR prof. dr hab. Jerzy Woźnicki