Uchwała nr 18/XLV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2003

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW, przyjmuje następujące prowizorium budżetowe na rok 2003, obowiązujące do czasu uchwalenia planu rzeczowo - finansowego PW.

 1. W niżej wymienionych rodzajach działalności na każdy miesiąc 2003 r. przeznacza się 1/12 środków planowanych w roku 2002:
  1. działalność dydaktyczna,
  2. działalność kulturalno - wychowawcza studentów,
  3. dotacje celowe w dydaktyce,
  4. dofinansowanie wydawnictw w dydaktyce,
  5. remonty finansowane centralnie,
  6. akademicka służba zdrowia,
  7. koszty ogólne,
  8. działalność dydaktyczna finansowana centralnie,
  9. Własny Fundusz Stypendialny,
  10. Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni,
  11. Centralny Ośrodek Informatyki,
  12. rezerwa Rektora.
 2. Miesięczne wydatki z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów mogą wynosić 1/10 środków planowanych w 2002 r.
  Środki na cele wymienione w poz. 1a, 1g, 1h, 1k i 2 zostaną powiększone o dodatkowe wynagrodzenie roczne ("13-tkę"), które będzie wypłacone w I kwartale 2003 r.
 3. W działalności statutowej, badaniach własnych oraz innych badaniach dotowanych przez KBN, jednostki organizacyjne PW dysponują środkami do wysokości przyznanych dotacji.
 4. Pozostałe prace naukowo - badawcze i usługowe są finansowane do wysokości wynikającej z zawartych umów.
 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest wykorzystywany zgodnie z zatwierdzonym przez Rektora Preliminarzem ZFŚS, do wysokości środków w tym Funduszu.
 6. Na realizację programu inwestycyjnego (inwestycje budowlane i aparaturowe oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych) w skali Uczelni rezerwuje się 30 % środków określonych w planie rzeczowo - finansowym na rok 2002 r. na realizację programu inwestycyjnego, tj. kwotę ok. 8 820 tys. zł.

Jednostki organizacyjne PW mogą realizować inwestycje do wysokości środków uruchomionych na ten cel decyzją Rektora PW.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski