Uchwała nr 195/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Górniczo-Hutniczą

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Reinera Koppa postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki