Uchwala nr 218/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 maja 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 2001 rok i podziału zysku netto za 2001 rok

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k Statutu PW, art. 53 ust. l i 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84, poz.380 z późn. zmianami) oraz nie zawierającej zastrzeżeń opinii biegłych rewidentów, dotyczącej sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 2001 rok:

 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Politechniki Warszawskiej za 2001 rok zamykające się kwotą aktywów i pasywów 494 177 532,98 zł, zyskiem netto 26 225 222,78 zł oraz zwiększeniem stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45 407 854,99 zł.
 2. Postanawia z kwoty 26 225 222,78 zł stanowiącej zysk netto przeznaczyć na:

  a.

  fundusz zasadniczy

  25 725 222,78 zł

  98,1%

  b.

  własny fundusz stypendialny

  500 000,00 zł

  1,9%

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki