Uchwała nr 239/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 czerwca 2002 r.

w sprawie ponownego zatrudniania w Uczelni mianowanych nauczycieli akademickich, którzy podejmują decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury

Działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu PW, w związku z art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.),

Senat Politechniki Warszawskiej wprowadza "Zasady ponownego zatrudniania w Uczelni mianowanych nauczycieli akademickich, którzy podejmują decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury", stanowiące załącznik do Uchwały.

Traci moc uchwała nr 51/XLIV/2000 Senatu PW z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie stosowania w Politechnice Warszawskiej nowych przepisów emerytalnych dotyczących mianowanych nauczycieli akademickich.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do Uchwały nr 239/XLIV/02
Senatu PW z dnia 19 czerwca 2002 r.

Zasady
ponownego zatrudniania w Uczelni mianowanych nauczycieli akademickich,
którzy podejmują decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy
w związku z nabyciem prawa do emerytury

  1. Mianowani nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, którzy po osiągnięciu 65 lat życia, z własnej inicjatywy rozwiążą stosunek pracy przed jego wygaśnięciem z mocy prawa, mogą być ponownie zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę obowiązującej do końca roku kalendarzowego, w którym osiągną wiek 70 lat.
  2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem Uczelni Rektor może osoby, o których mowa w pkt 1, zatrudnić na podstawie mianowania lub wystąpić o ich mianowanie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
  3. Pozostali mianowani nauczyciele akademiccy, którzy z własnej inicjatywy rozwiążą stosunek pracy zanim nastąpi wygaśnięcie ich mianowania z mocy prawa, mogą być ponownie zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę obowiązującej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 65 lat.
  4. Koszty ponownego zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1-3, ponosi wydział lub pozawydziałowa jednostka organizacyjna, w których osoby te są zatrudniane.
  5. Mianowani nauczyciele akademiccy, dla których Politechnika Warszawska w następstwie ponownego zatrudnienia na wyżej określonych zasadach nie pozostałaby podstawowym miejscem pracy, mogą być ponownie zatrudnieni w tym trybie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.