Uchwała nr 208/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17.04.2002 r.

w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2002 roku

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie §  46 ust. 2 pkt. j oraz §  115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej ustala następujące zasady podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej w 2002 roku:

 1. Środki na finansowanie działalności dydaktycznej w 2002 roku, nazywane dalej dotacją dydaktyczną, określa Senat w planie rzeczowo-finansowym.
 2. Podziału dotacji dydaktycznej na część przeznaczoną na finansowanie zadań dydaktycznych (D), tzn. na finansowanie kosztów organizacji i prowadzenia zajęć przewidzianych programem studiów, kosztów praktyk studenckich i bieżących kosztów utrzymania bazy dydaktycznej wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji (KNSiA), Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS), Studium Języków Obcych (SJO) i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) oraz na część ogólnouczelnianą (O) dokonuje Senat w planie rzeczowo-finansowym.
 3. Podziału części (D) dotacji dokonuje się stosując następujący wzór:

gdzie:

-

dotacja przyznana wydziałowi, kolegium lub studium,

-

dotacja przyznana wydziałowi, kolegium lub studium w 2001 roku,

wp

-

współczynnik przeniesienia dotacji z poprzedniego roku. W 2002 roku przyjmuje się współczynnik 0,4.

-

nominalna stawka godzinowa na wydziale, w kolegium lub studium obliczona według stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w dniu 30 listopada 2001 roku. W obliczeniach nie uwzględnia się nauczycieli matematyki, fizyki, języków obcych i WF zatrudnionych na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku,

-

nominalne wynagrodzenie nauczycieli akademickich wydziału, kolegium lub studium liczone jako suma maksymalnych stawek w aktualnej tabeli płac,

-

nominalne pensum nauczycieli akademickich wydziału kolegium lub studium liczone jako suma maksymalnych pensów obowiązujących w PW,

-

skorygowana przeliczeniowa liczba studentów wydziału, kolegium lub studium.

Współczynnik kw obliczony dla SJO i SWFiS koryguje się mnożnikiem 1,35

Współczynnik kw obliczony dla KNSiA koryguje się mnożnikiem 1,26

 1. Zasady obliczania skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów Sw wydziałów oraz KNSiA, KNEiS, SJO i SWFiS:
  1. Sposób obliczania przeliczeniowej liczby studentów Sw wydziałów, KNSiA oraz KNEiS zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przeliczeniową liczbę studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziału Fizyki, KNSiA, SJO i SWFiS związaną z zajęciami prowadzonymi na rzecz innych wydziałów i KNSiA wyznacza się korygując przeliczeniowe liczby studentów obliczone zgodnie z pkt. 4.1 o wielkość wynikającą z pomnożenia przeliczeniowej liczby studentów wydziału na studiach dziennych, studiach dziennych prowadzonych w języku angielskim oraz na studiach wieczorowych i zaocznych przez udział odpowiadającej im liczby godzin obliczeniowych zajęć dydaktycznych zrealizowanych na rzecz wydziału w wymienionych jednostkach w roku akademickim 2000/2001 w ogólnej liczbie godzin wykonanych na wydziale. Przeliczeniową liczbę studentów Wydziału Fizyki związaną z zajęciami prowadzonymi na rzecz innych wydziałów mnoży się przez współczynnik 1,154. Szczegółowe zasady wyznaczania skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Opisana korekta nie obejmuje Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.
 2. Dotację dydaktyczną wydziału, kolegium lub studium w 2002 roku stanowi kwota obliczona zgodnie z pkt. 3 i 4, skorygowana o wynik finansowy w działalności dydaktycznej w 2001 roku z zastrzeżeniem, że w 2002 roku wydziały, kolegia i studia będą dysponowały oszczędnościami do wysokości kwoty wynikającej z uchwalonych przez Senat PW w dniu 20 lutego 2002 roku Założeń do projektu planu rzeczowo-finansowego PW na rok 2002. Zasady wykorzystania tej kwoty przez wydziały, kolegia i studia uchwala Senat w planie rzeczowo-finansowym.
 3. Wraz z zawiadomieniem o wysokości przyznanej dotacji dydaktycznej wydziały i jednostki organizacyjne PW wymienione w pkt. 2 otrzymują zestawienie wszystkich danych użytych do obliczeń.
 4. Część ogólnouczelniana (O) dotacji obejmuje:
  1. Działalność kulturalno-wychowawczą studentów. Wielkość dotacji ustala się kwotowo. Dotacja ta w szczególności obejmuje finansowanie działalności sportowej i rekreacyjnej organizowanej przez Akademicki Związek Sportowy.
  2. Dotacje celowe w dydaktyce. Wielkość dotacji ustala się kwotowo. Dotacje te w szczególności obejmują:
   • dotacje adresowane, w tym między innymi finansowanie kosztów restrukturyzacji bibliotek wydziałowych;
   • finansowanie rozwoju informatyki w dydaktyce;
   • dopłaty do zajęć zlecanych innym wydziałom;
   • utrzymanie bazy SWFiS i finansowe wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu;
   • dofinansowanie programów międzynarodowych wspomagających działalność dydaktyczną;
   • dofinansowanie wynagrodzeń osobowych członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
  3. Dotację na dofinansowanie wydawnictw w dydaktyce. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  4. Dotację na finansowanie remontów dla potrzeb dydaktyki. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  5. Dotację na zarządzanie i administrowanie uczelnią. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  6. Dotację dla Biblioteki Głównej. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  7. Dotację dla Centralnego Ośrodka Informatyki. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  8. Dotację dla uczelnianej służby zdrowia, w tym finansowanie obowiązkowych badań okresowych i profilaktycznych pracowników, doktorantów i studentów PW. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  9. Dotację na finansowanie Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  10. Dwuprocentowy fundusz nagród - stawia się do dyspozycji Rektora.
  11. Rezerwę Rektora. Wielkość rezerwy ustala się kwotowo.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik nr 1

do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 208/XLIV/2002
z dnia 17 kwietnia 2002 roku

Sposób obliczenia przeliczeniowej liczby studentów

 1. Przeliczeniową liczbę studentów określa relacja:

  gdzie:

  n = 1 ¸ 4 - liczba grup rodzajów studiów:

  1 - dzienne, 2 - zaoczne i wieczorowe, 3 - dzienne doktoranckie, 4 - zaoczne doktoranckie

  wn - współczynniki wagi grup rodzajów studiów:

  w1 = 1,0; w2 = 0,25; w3 = 5,0; w4 = 2,0

  j = 1 ¸ 5 - liczba grup kierunków studiów

  kj - współczynniki kosztochłonności grup kierunków studiów zgodnie z wykazem MEN:

  k1 = 1,0; k2 = 1,5; k3 = 2,0; k4 = 2,5; k5 = 3,0

  - liczba studentów (uczestników) poszczególnych rodzajów studiów na danych kierunkach studiów na wydziale

  m - mnożnik korygujący:

  m = 0,79 dla pierwszego roku studiów,

  m = 1,0 dla drugiego i wyższych lat studiów,

  m = 2,0 dla studiów dziennych prowadzonych w języku angielskim.

 2. Dla kierunku studiów Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury przyjmuje się współczynnik kosztochłonności kj = 2,25.
 3. Dla kierunku studiów Zarządzanie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji przyjmuje się współczynnik kosztochłonności kj = 2,0.
 4. Liczbę studentów i doktorantów wydziału na poszczególnych rodzajach, kierunkach i latach studiów oblicza się według danych z 30 listopada 2001 roku potwierdzonych przez Dziekana (kierownika jednostki). Liczba studentów studiów zaocznych i wieczorowych użyta do obliczeń nie może przekraczać liczby studentów studiów dziennych na danym kierunku lub makrokierunku.

Załącznik nr 2

do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 208/LIV/2002
z dnia 17 kwietnia 2002 roku

Zasady wyznaczania skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów

 1. Korektę przeliczeniowej liczby studentów wydziału w oblicza się wg wzoru:

 2. Przeliczeniową liczbę studentów dla wymienionych wyżej jednostek j (j = 1 ¸ 5) oblicza się z zależności:

  gdzie:

  - przeliczeniowa liczba studentów jednostki j na wydziale w, na studiach k: dziennych oraz wieczorowych i zaocznych (k = 1 ¸ 2);

  - liczba godzin obliczeniowych na studiach k zrealizowanych przez jednostkę j na wydziale w;

  - suma godzin obliczeniowych zrealizowana na wydziale w na studiach k;

  - liczba godzin obliczeniowych wykonana przez pracowników wydziału w na studiach k;

  - przeliczeniowa liczba studentów wydziału w na studiach k.

 3. Dla SWFiS na studiach dziennych:

  gdzie:

   - liczba godzin obliczeniowych zrealizowana bezpośrednio na rzecz wydziału w;

   - liczba godzin obliczeniowych przypisana wydziałowi w, proporcjonalnie do liczby studentów przeliczeniowych wydziału , z tytułu prowadzenia przez tę jednostkę zajęć w grupach międzywydziałowych i sekcjach sportowych.

 4. Wykorzystuje się liczby godzin obliczeniowych zrealizowanych w roku akademickim 2000/2001 potwierdzone przez Dziekanów wydziałów i Kierowników KNSiA, SJO i SWFiS.