Uchwała nr 203/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt c Statutu PW w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r.) postanawia utworzyć z dniem l października 2002 r. nowy kierunek studiów "Papiernictwo i Poligrafia" na Wydziale Geodezji i Kartografii.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały nr 203/XLIV/02 z dnia 20.03.2002 r.

Lp.

wydział/szkoła/jednostka pozawydziałowa

nr wg zał. do Rozp. Ministra EN z dn. 30.06.2001

kierunki studiów

1.

Architektury

3

Architektura i Urbanistyka

2.

PW Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

10
33
37
60

Budownictwo
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn
Technologia chemiczna

3.

Chemiczny

9
60

Biotechnologia
Technologia Chemiczna

4.

Elektroniki i Technik Informacyjnych

29
6
14

Informatyka
Automatyka i Robotyka
Elektronika i Telekomunikacja

5.

Elektryczny

15
6
29

Elektrotechnika
Automatyka i Robotyka
Informatyka

6.

Fizyki

22

Fizyka Techniczna

7.

Geodezji i Kartografii

23
102

Geodezja i Kartografia
Papiernictwo i Poligrafia

8.

Inżynierii Chemicznej i Procesowej

31
9

Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Biotechnologia

9.

Inżynierii Lądowej

10

Budownictwo

10.

Inżynierii Materiałowej

32

Inżynieria Materiałowa

11.

Inżynierii Produkcji

37
6
72

Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyka i Robotyka
Zarządzanie i Marketing

12.

Inżynierii Środowiska

33
9
44

Inżynieria Środowiska
Biotechnologia
Ochrona Środowiska

13.

Matematyki i Nauk Informacyjnych

36
29

Matematyka
Informatyka

14.

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

6
37
33

Automatyka i Robotyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Inżynieria Środowiska

15.

Mechatroniki

37
6

Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyka i Robotyka

16.

Samochodów i Maszyn Roboczych

37

Mechanika i Budowa Maszyn

17.

Transportu

65

Transport

18.

Szkoła Biznesu

72

Zarządzanie i Marketing

19.

Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

1

Administracja

20.

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

13

Ekonomia