Uchwała nr 234/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 12 czerwca 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust.1 i § 121 Statutu PW, kierując się intencją uregulowania stanu prawnego mienia Uczelni, postanawia wyrazić zgodę na:

  1. Nieodpłatne nabycie od Gminy Warszawa-Centrum, prawa użytkowania wieczystego działek o ogólnej powierzchni 4 674 m2, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały oraz prawa własności budynków posadowionych na działkach wymienionych pod poz. 1 i 3 w załączniku.
  2. Odpłatne nabycie od Gminy Warszawa-Centrum prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 77 z obrębu 5-05-06 o powierzchni 328 m2 położonej w Warszawie przy ul. Polnej 50 oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku, w zamian za kwotę 2.700.000 zł odzyskaną jako nienależne świadczenie w związku z prawomocnym stwierdzeniem nabycia, w trybie artykułu 182 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa użytkowania wieczystego działki nr 6 w obrębie 5-05-08 położonej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25 oraz prawa własności posadowionego na tej działce kompleksu budynków.
  3. Nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Warszawa-Centrum prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 24 z obrębu 1-08-01 o powierzchni 4 036 m2 położoną w Warszawie przy ul. Woronicza 35 oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały nr 234/XLIV/2002
Senatu PW z dnia 12.06.2002 r.

Nieruchomości przekazywane nieodpłatnie Politechnice Warszawskiej przez Gminę Warszawa-Centrum w użytkowanie wieczyste

Lp.

Opis

Powierzchnia
[m2]

1.

Działka nr 13 w obrębie 5-05-08 (ul. Polna 11)

2.699

2.

Działka nr 29 w obrębie 5-05-08 (ul. Rektorska)

368

3.

Działka nr 30 w obrębie 5-05-08 (ul. Filtrowa 1A)

1.607

 

Razem:

4.674