Uchwała nr 197/XLIV/2002

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie zmiany w Statucie Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 lit. a Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej wprowadza zmiany do Statutu Politechniki Warszawskiej określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Kolegia utworzone na podstawie § 40 Statutu PW stają się kolegiami w rozumieniu § 26a Statutu.
Do czasu przeprowadzenia w kolegiach wyborów zgodnie ze Statutem PW:

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do Uchwały Nr 197/XLIV/ Senatu PW
z dnia 20 marca 2002 r.

W Statucie Politechniki Warszawskiej wprowadza się następujące zmiany:

 1. tytuł Rozdziału l w DZIALE II otrzymuje brzmienie:

  "WYDZIAŁ, KOLEGIUM, SZKOŁA",

 2. § 25 otrzymuje brzmienie:

  "§ 25

  Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały i kolegia.",

 3. po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

  "§ 26a

  1. Kolegium jest powołane do samodzielnego organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i innej, związanej z kierunkiem lub kierunkami studiów w Politechnice Warszawskiej oraz z odpowiednimi dyscyplinami naukowymi.
  2. Kolegium zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 8 osób zajmujących stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego.
  3. Mienie kolegium stanowi wydzieloną część mienia Uczelni. Kolegium dysponuje posiadanymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora.",

 4. §§ 27 - 29 otrzymują brzmienie:

  "§ 27

  1. Szkoła obejmuje co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, w tym co najmniej jeden wydział.
  2. Szkoła jest powołana do prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej lub technicznej, w szczególności związanej z kierunkami studiów prowadzonych w poszczególnych jej jednostkach organizacyjnych lub wspólnie w ramach szkoły.
  3. Szkoła może być utworzona, gdy prowadzenie działalności w ramach szkoły umożliwia istotne zwiększenie efektów lub istotne zmniejszenie kosztów tej działalności.
  4. Do szkoły, w ramach której prowadzony jest co najmniej jeden wspólny kierunek studiów, w zakresie działalności związanej z tym kierunkiem studiów stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni.
  5. Szkołą kieruje prorektor. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz organizację szkoły określa jej regulamin organizacyjny uchwalony przez Senat na wniosek Rektora.

  § 28

  1. Rektor, po zasięgnięciu opinii kierowników zainteresowanych podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, może utworzyć - za zgodą Senatu -międzywydziałową jednostkę organizacyjną realizującą wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, naukowe lub organizacyjne zainteresowanych jednostek. Jednostka międzywydziałowa działa na podstawie regulaminu organizacyjnego wydanego przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.
  2. Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, za zgodą Rektora, mogą także podejmować wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, naukowe lub organizacyjne inne, niż określone w ust. l lub w § 27.
  3. Zasady prowadzenia przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, określa Rektor.

  § 29

  Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni oraz szkoły tworzy, znosi i przekształca Senat na wniosek Rektora.",

 5. po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

  "§ 29a

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 26a, postanowienia statutu dotyczące wydziału, jednostek i komórek organizacyjnych wydziału oraz rady wydziału, dziekana i prodziekana stosuje się odpowiednio do kolegium, jego jednostek i komórek organizacyjnych oraz rady, dyrektora i zastępców dyrektora kolegium.
  2. Odnoszące się do wydziału postanowienia statutu dotyczące wyborów stosuje się odpowiednio do kolegium, chyba że uchwała Senatu, o której mowa w § 69, stanowi inaczej.
  3. Dyrektorem kolegium może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora.",

 6. użyte wielokrotnie w różnych przypadkach wyrazy "instytut wydziałowy" zastępuje się wyrazem "instytut" użytym w odpowiednim przypadku,

 7. w Rozdziale 2 DZIAŁU II skreśla się śródtytuł "Instytut wydziałowy o zadaniach ogólnouczelnianych",

 8. skreśla się § 33,

 9. w § 37 skreśla się ust. 2,

 10. § 42 otrzymuje brzmienie:

  "§ 42

  1. Organami kolegialnymi Politechniki Warszawskiej są: Senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni.
  2. Organami jednoosobowymi Politechniki Warszawskiej są: Rektor, dziekani i dyrektorzy kolegiów.",

 11. w § 49 ust. l lit. b i c otrzymują brzmienie:

  "b) pięciu prorektorów; liczba prorektorów może zostać zwiększona w przypadku utworzenia szkoły, o której mowa w § 27,
  c) dziekani oraz dyrektorzy kolegiów,",

 12. skreśla się § 57,

 13. § 94 otrzymuje brzmienie:

  "§ 94

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie można jednocześnie pełnić żadnych dwóch spośród następujących funkcji: rektor, prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor kolegium, zastępca dyrektora kolegium, dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu.
  2. Dziekan wydziału wchodzącego w skład szkoły, o której mowa w § 27, może być jednocześnie prorektorem.
  3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora kolegium wchodzącego w skład szkoły, o której mowa w § 27.",

 14. § 126 i § 127 otrzymują brzmienie:

  "§ 126

  1. Na wniosek dyrektora administracyjnego Rektor powołuje na czas nie określony czterech zastępców dyrektora administracyjnego. Zastępcami dyrektora administracyjnego są w szczególności: kwestor oraz osoba kierująca administracją szkoły działającej poza siedzibą Uczelni.
  2. Zastępców dyrektora administracyjnego odwołuje Rektor na wniosek dyrektora administracyjnego.
  3. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora administracyjnego do spraw szkoły działającej poza siedzibą Uczelni, następuje po zasięgnięciu opinii prorektora kierującego szkołą.

  §127

  1. Zakresy działania zastępców dyrektora administracyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala dyrektor administracyjny w uzgodnieniu z Rektorem. Obowiązki i uprawnienia kwestora, jako głównego księgowego, określają odrębne przepisy.
  2. Zakres działania zastępcy dyrektora administracyjnego do spraw szkoły działającej poza siedzibą Uczelni określa regulamin organizacyjny szkoły.",

 15. po § 205 dodaje się § 205a w brzmieniu:

  "§ 205a

  Postanowienia statutu dotyczące szkoły, o której mowa w § 27, nie mają zastosowania do jednostek organizacyjnych utworzonych na podstawie § 40 statutu, w których nazwie występuje wyraz "szkoła".