Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej
z roku 2003

Nr

Z dnia

W sprawie

088/XLV/2003

17.12.2003

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

087/XLV/2003

17.12.2003

w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

086/XLV/2003

17.12.2003

w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2004

085/XLV/2003

19.11.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udział Politechniki Warszawskiej w spółce

084/XLV/2003

19.11.2003 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2004-2005

083/XLV/2003

19.11.2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej (obwieszczenie Rektora o sprostowaniu błędu)

082/XLV/2003

22.10.2003 r.

w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Kadr

081/XLV/2003

22.10.2003 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów PW

080/XLV/2003

22.10.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

079/XLV/2003

22.10.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym

078/XLV/2003

22.10.2003 r.

w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej

077/XLV/2003

22.10.2003 r.

w sprawie wniosku Światowego Związku Żołnierzy AK o ufundowanie tablicy poświęconej pamięci Stefana Roweckiego - Grota

076/XLV/2003

24.09.2003 r.

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Gmachu Samochodów i Ciągników

075/XLV/2003

24.09.2003 r.

w sprawie umieszczenia tablic pamiątkowych w Gmachu Inżynierii Środowiska i Budynku Starej Kotłowni

074/XLV/2003

24.09.2003 r.

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Gmachu Nowym Technologicznym

073/XLV/2003

24.09.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

072/XLV/2003

24.09.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie wobec wydziałów: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Produkcji, Inżynierii Środowiska, Mechatroniki, Transportu oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku od ustaleń uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW

071/XLV/2003

24.09.2003 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2003

070/XLV/2003

24.09.2003 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2003

069/XLV/2003

24.09.2003 r.

w sprawie oceny działalności Rektora i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni

068/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie wobec Wydziałów: Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Geodezji i Kartografii oraz Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa od ustaleń Uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW

067/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Poznańską

066/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie zaopiniowania kandydatury dyrektora Biblioteki Głównej

065/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

064/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

063/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

062/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

061/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Lektorów w Płocku

060/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych PW

059/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2003

058/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie korekty budżetu Politechniki Warszawskiej na rok 2003

057/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. i podziału zysku netto za 2002 r.

056/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej w roku 2002

055/XLV/2003

25.06.2003 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

054/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

053/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Górniczo-Hutniczą

052/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

051/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

050/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie uzupełnienia zasad przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2003-2004

049/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

048/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Dwustopniowych na kierunku Biotechnologia w Międzywydziałowym Centrum Biotechnologii PW

047/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie wymiaru i warunków obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04

046/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej ds. nowelizacji Statutu PW

045/XLV/2003

28.05.2003 r.

w sprawie udziału w referendum dotyczącym wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

044/XLV/2003

30.04.2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

043/XLV/2003

30.04.2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

042/XLV/2003

30.04.2003 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

041/XLV/2003

30.04.2003 r.

w sprawie prowadzenia prac dyplomowych

040/XLV/2003

30.04.2003 r.

w sprawie zasad rozliczeń za zajęcia dydaktyczne zlecane wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 2002/2003

039/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Wojskową Akademię Techniczną

038/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

037/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej

036/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów PW

035/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie "Zasad prowadzenia dziennych studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej"

034/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w języku angielskim w PW

033/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie uchwalenia zasad nauczania języków obcych na studiach dziennych w PW

032/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

031/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie budżetu Uczelni na rok 2003

030/XLV/2003

26.03.2003 r.

w sprawie zasad podziału dotacji na działalność dydaktyczną w 2003 roku

029/XLV/2003

19.02.2003 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

028/XLV/2003

19.02.2003 r.

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

027/XLV/2003

19.02.2003 r.

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

026/XLV/2003

15.01.2003 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Współpracy Międzynarodowej

025/XLV/2003

15.01.2003 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2002

024/XLV/2003

15.01.2003 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2002, sporządzonej zgodnie z wymaganiami MENiS


Przepisy i zarządzenia