Uchwała nr 33/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia zasad nauczania języków obcych na studiach dziennych w PW

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt b Statutu PW, uchwala zasady nauczania języków obcych na studiach dziennych w Politechnice Warszawskiej, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


załącznik do uchwały Senatu PW nr 33/XLV/20003
z dnia 26 marca 2003 r.

 

Zasady nauczania języków obcych na studiach dziennych
w Politechnice Warszawskiej

 

 1. Niniejsze Zasady dotyczą studiów dziennych, z wyjątkiem studiów prowadzonych w języku angielskim i studiów prowadzonych przez Internet, w odniesieniu do których obowiązują odrębne przepisy.
 2. W Politechnice Warszawskiej prowadzone jest nauczanie następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego.
 3. Student zobowiązany jest do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie B2*, ustalonym zgodnie z opracowaną przez Radę Europy Tabelą poziomów kompetencji językowej (Competence Levels of the Council of Europe), przed Komisją Egzaminacyjną Języków Obcych Politechniki Warszawskiej zwanej dalej Komisją Egzaminacyjną.
 4. Student ma prawo do przystąpienia do egzaminu poczynając od pierwszego semestru studiów. Egzamin powinien być zdany nie później niż do końca szóstego semestru studiów. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może zwiększyć liczbę egzaminów poprawkowych.
 5. Egzamin odbywa się nie rzadziej niż raz w semestrze w terminach wspólnych dla całej Uczelni.
 6. Na wniosek studenta Komisja Egzaminacyjna może uznać zdany przez studenta egzamin zewnętrzny za odpowiadający wymaganiom obowiązującym w Politechnice Warszawskiej .
 7. Studenci są uprawnieni do uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do egzaminu (lektoratach) w wymiarze 210 godzin w siedmiu modułach dydaktycznych po 30 godzin każdy.
 8. Student może w części lub całkowicie zrezygnować z przysługującego mu limitu godzinowego na naukę języków, bądź wykorzystać przysługujący limit godzinowy na naukę języków według własnego wyboru z oferty Uczelni, w tym także na naukę języka na poziomie przewyższającym wymagania egzaminacyjne, po uprzednim zdaniu egzaminu. Limit godzinowy może być wykorzystany w ciągu całego okresu studiów w Politechnice Warszawskiej.
 9. W zajęciach z języka mogą uczestniczyć studenci poczynając od 2 bądź 3 semestru studiów.
 10. Za czynne uczestnictwo w lektoratach student otrzymuje 2 punkty za zaliczony moduł.
 11. Za zdany egzamin z jednego wybranego języka obcego student otrzymuje 14 punktów, które przypisywane są semestrom 2/3-6. Liczbę punktów za egzamin pomniejsza się o punkty otrzymane uprzednio za zaliczone lektoraty.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej.

 13. * poziom umożliwiający komunikowanie się w sprawach ogólnych i zawodowych oraz prezentację wyników prac i osiągnięć naukowych