Uchwała nr 29/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 50 ust. 1 oraz § 43 ust. 2 Statutu PW, w związku z rezygnacją Roberta Andrukiewicza z funkcji senatora i wyborem nowego przedstawiciela studentów w Senacie PW:

odwołuje Roberta Andrukiewicza ze składu Senackiej Komisji ds. Nauki i powołuje Mariana Krause do składu Senackiej Komisji ds. Nauki, oraz odwołuje Roberta Andrukiewicza ze składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia i powołuje Mariana Krause do składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski