Uchwała nr 30/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 roku

w sprawie zasad podziału dotacji na działalność dydaktyczną w 2003 roku

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie §  46 ust. 2 pkt. j oraz §  115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej ustala następujące zasady podziału dotacji na działalność dydaktyczną w 2003 roku:

 1. Środki na finansowanie działalności dydaktycznej w 2003 roku, nazywane dalej dotacją dydaktyczną, określa Senat w uchwale budżetowej.
 2. Podziału dotacji dydaktycznej na część przeznaczoną na finansowanie zadań dydaktycznych (D), tzn. na finansowanie kosztów organizacji i prowadzenia zajęć przewidzianych programem studiów, kosztów praktyk studenckich i bieżących kosztów utrzymania bazy dydaktycznej wydziałów, kolegiów i studiów ogólnouczelnianych oraz na część ogólnouczelnianą (O) dokonuje Senat w uchwale budżetowej.
 3. Podziału części (D) dotacji dokonuje się stosując następujący wzór:

  gdzie:

  -

  dotacja przyznana wydziałowi, kolegium lub studium,

  -

  dotacja przyznana wydziałowi, kolegium lub studium w 2002 roku,

  wp

  -

  współczynnik przeniesienia dotacji z poprzedniego roku.

  W 2003 roku współczynnik ten przyjmuje się za równy 0,8.

  -

  nominalna stawka godzinowa na wydziale, w kolegium lub studium obliczona według stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w dniu 31 stycznia 2003 r. W obliczeniach nie uwzględnia się nauczycieli matematyki, fizyki, języków obcych i wychowania fizycznego zatrudnionych w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku,

  -

  nominalne wynagrodzenie nauczycieli akademickich wydziału, kolegium lub studium liczone jako suma maksymalnych stawek w aktualnej tabeli płac,

  -

  nominalne pensum nauczycieli akademickich wydziału, kolegium lub studium liczone jako suma maksymalnych pensów obowiązujących w PW,

  -

  skorygowana przeliczeniowa liczba studentów wydziału, kolegium lub studium, jaką użyto we wzorze podziału dotacji na działalność dydaktyczną w 2002 r., zgodnie z uchwałą nr 208/XLIV/2002 Senatu PW z dnia 17.04.2002 r.

  Współczynnik kw obliczony dla Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu koryguje się mnożnikiem 1,50.

  Współczynnik kwobliczony dla Kolegium Nauk Społecznych i Administracji koryguje się mnożnikiem 1,26.

 4. Dotację dydaktyczną wydziału, kolegium lub studium w 2003 roku stanowi kwota obliczona zgodnie z pkt. 3, powiększona o kwotę dodatniego wyniku finansowego albo pomniejszona o całość lub część kwoty ujemnego wyniku finansowego działalności dydaktycznej wydziału, kolegium lub studium w roku 2002. Wymiar części odliczenia ustala Rektor na wniosek wydziału, kolegium lub studium zawierający program likwidacji zadłużenia.

 5. W 2003 roku wydziały, kolegia i studia będą dysponować oszczędnościami na wydatki bieżące do kwoty i według zasad określonych w budżecie Politechniki Warszawskiej na rok 2003.

 6. Wraz z zawiadomieniem o wysokości przyznanej dotacji dydaktycznej wydziały, kolegia i studia otrzymują zestawienie wszystkich danych użytych do obliczeń.

 7. Część ogólnouczelniana (O) dotacji obejmuje finansowanie następujących zadań:

 8. 7.1.

  Działalność kulturalno-wychowawcza studentów. Wielkość dotacji ustala się kwotowo. Dotacja ta w szczególności obejmuje finansowanie działalności sportowej i rekreacyjnej organizowanej przez Akademicki Związek Sportowy.

  7.2.

  Dotacje celowe w dydaktyce. Wielkość dotacji ustala się kwotowo. Dotacje te w szczególności obejmują:

  • dofinansowanie wydawnictw w dydaktyce,
  • dopłaty do zajęć dydaktycznych zlecanych innym wydziałom,
  • finansowanie rozwoju informatyki w dydaktyce,
  • utrzymanie bazy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz finansowe wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

  7.3.

  Koszty ogólne. Wysokość finansowania ustala się kwotowo i przeznacza w szczególności na:

  • zarządzanie i administrowanie Uczelnią,
  • Bibliotekę Główną,
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zakresie świadczeń dla emerytów,
  • promocję Uczelni.

  7.4.

  Działalność Centralnego Ośrodka Informatyki. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.

  7.5.

  Działalność Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.

  7.6.

  Finansowanie badań z zakresu medycyny pracy i ponadstandardowych usług medycznych. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.

  7.7.

  Finansowanie remontów. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.

  7.8.

  Finansowanie Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.

  7.9.

  Dwuprocentowy fundusz nagród, który stawia się do dyspozycji Rektora.

  7.10.

  Rezerwę Rektora. Wielkość rezerwy ustala się kwotowo.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski