Uchwała nr 40/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad rozliczeń za zajęcia dydaktyczne zlecane wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 2002/2003

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt. j oraz § 115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, ustala następujące zasady rozliczeń finansowych za zajęcia dydaktyczne zlecane wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 2002/2003:

 1. Koszty zajęć zrealizowanych na rzecz innych jednostek organizacyjnych PW, z wyjątkiem zajęć na studiach dziennych zlecanych Wydziałowi Fizyki, Wydziałowi Matematyki i Nauk Informacyjnych, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, są ponoszone przez jednostkę zlecającą według następujących stawek:
  1. na studiach dziennych stawka wynosi 0,5 kh za godzinę obliczeniową zrealizowanych zajęć;
  2. na studiach doktoranckich stawka wynosi 0,5 kh za godzinę obliczeniową zrealizowanych zajęć;
  3. na studiach współpłatnych - wieczorowych i zaocznych - stawka wynosi 0,6 kh za godzinę obliczeniową zrealizowanych zajęć.

  Wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne mogą uzgodnić inne zasady wzajemnych rozliczeń. Uzgodnione zasady zatwierdza Rektor.

 2. Stawkę kh oblicza się dzieląc kwotę dotacji dydaktycznej przeznaczoną dla wydziałów, kolegiów i studiów, pomniejszoną o część wynikającą z liczby uczestników studiów doktoranckich, przez liczbę godzin obliczeniowych zrealizowanych w roku akademickim 2001/2002, a następnie mnożąc wynik przez współczynnik 0,8.
 3. Dopłaty z funduszu dotacji celowych w dydaktyce lub z rezerwy Rektora:
  1. jeśli liczba godzin obliczeniowych wykonanych na studiach dziennych na rzecz innych wydziałów przewyższa liczbę godzin zleconych przez dany wydział, za nadmiarowe godziny wydział otrzyma wyrównanie do pełnej stawki kh, nie większe jednak niż 0,5 kh za godzinę obliczeniową zajęć;
  2. jeśli liczba godzin obliczeniowych zrealizowana na studiach dziennych przez Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na rzecz innych wydziałów i kolegium będzie większa od liczby godzin, na podstawie której, zgodnie z uchwałą nr 30/XLV/2003 Senatu PW z dnia 26.03.2003 r., określona została przeliczeniowa liczba studentów za usługi dydaktyczne danej jednostki, to otrzyma ona dofinansowanie w kwocie równej iloczynowi zwiększonej liczby godzin przez stawkę 1,0 kh.

 4. Na międzywydziałowym kierunku studiów Biotechnologia koszty zajęć realizowanych przez Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, KNSiA, SJO i SWFiS Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej rozlicza z Wydziałem Chemicznym i Wydziałem Inżynierii Środowiska stosując stawkę 1,0 kh.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski