Uchwała nr 24/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 stycznia 2003 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2002, sporządzonej zgodnie z wymaganiami MENiS

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW, uchwala korektę planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na 2002 rok, przedstawioną w załączniku do niniejszej uchwały, sporządzoną zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski