Uchwała nr 57/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. i podziału zysku netto za 2002 r.

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k Statutu PW, art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84 poz. 380 z późniejszymi zmianami) oraz nie zawierającej zastrzeżeń opinii biegłych rewidentów, dotyczącej sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 2002 rok:

  1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Politechniki Warszawskie za 2002 rok zamykające się:
  2. Postanawia z kwoty 7 579 218,70 zł stanowiącej zysk netto przeznaczyć na :
    1. fundusz zasadniczy 6 579 218,70 zł 86,8 %
    2. własny fundusz stypendialny 1 000 000,00 zł 13,2 %

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.