Uchwała nr 56/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej w roku 2002

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k Statutu PW, art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) oraz nie zawierającej zastrzeżeń opinii biegłych rewidentów, dotyczącej sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 2002r. przyjmuje roczne sprawozdanie Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego w 2002r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.