Uchwała nr 41/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie prowadzenia prac dyplomowych

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu PW, przyjmuje stanowisko w sprawie prowadzenia prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 roku.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


załącznik do uchwały Senatu PW nr 41\XLV\03 z dn. 30.04.2003r.

 

Stanowisko Senatu PW
w sprawie prowadzenia prac dyplomowych
na studiach zawodowych (I stopnia), uzupełniających studiach magisterskich (II stopnia) oraz na jednolitych studiach magisterskich

 1. Wprowadzenie
 2. Procedurę wykonywania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej (par.15 i 16). Celem niniejszego Stanowiska jest rozróżnienie i zdefiniowanie prac dyplomowych kończących studia zawodowe (inżynierskie lub licencjackie) i prac dyplomowych kończących studia magisterskie.

 3. Praca dyplomowa
 4. Praca dyplomowa, wykonywana w ramach studiów określonego stopnia, powinna stawiać przed studentem zadanie samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego przy wykorzystaniu wiedzy nabytej we wcześniejszym okresie studiów. Praca dyplomowa, mająca postać dysertacji lub opracowania projektowego, powinna zawierać opis stanu wiedzy z danej dziedziny, sporządzony na podstawie dostępnego piśmiennictwa, oraz sprawozdanie zakończone wnioskami z rozwiązania postawionego zadania. Praca dyplomowa może być częścią programu naukowego Wydziału lub studenckiego ruchu naukowego. Istotnym elementem oceny pracy dyplomowej powinno być określenie stopnia samodzielności studenta w toku rozwiązywania zawartego w niej problemu.
  Praca dyplomowa może być wykonywana we współpracy z instytucją zewnętrzną na warunkach uzgodnionych przez Dziekana Wydziału

 5. Praca dyplomowa inżynierska lub licencjacka
 6. Praca dyplomowa inżynierska lub licencjacka na studiach zawodowych powinna wykazać posiadanie przez dyplomanta umiejętności rozwiązywania problemów, opartej na znajomości podstaw teoretycznych lub doświadczeniach empirycznych oraz wykorzystywania znanych metod, analiz i/lub komputerowych programów dotyczących rozpatrywanego problemu. Praca dyplomowa powinna stanowić rozwiązanie wskazanego dyplomantowi zadania na podstawie informacji znajdujących się w dostępnym piśmiennictwie. Praca dyplomowa inżynierska powinna dotyczyć procesów i urządzeń technicznych i technologicznych lub problematyki materiałowej.
  Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej lub licencjackiej może być w szczególności:

 7. Praca dyplomowa magisterska
 8. Praca dyplomowa magisterska powinna wykazać pogłębioną znajomość podstawowej wiedzy teoretycznej i doświadczalnej w danej dziedzinie oraz umiejętność rozwiązywania problemów wymagających stosowania nowoczesnych metod z zakresu analiz teoretycznych czy empirycznych. Praca ta powinna wykazać umiejętność korzystania z metod badawczych i analitycznych oraz umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów danej dziedziny. Przedmiotem pracy może być w szczególności:

  Praca dyplomowa magisterska powinna zawierać nowe wyniki analiz, badań eksperymentalnych lub teoretycznych dociekań albo nowe rozwiązanie wybranego problemu z zakresu realizowanego kierunku studiów.

 9. Postanowienia końcowe
 10. Rada Wydziału kierując się postanowieniem Regulaminu Studiów i niniejszym Stanowiskiem może opracować szczegółowy tryb prowadzenia prac dyplomowych, określając w nim między innymi maksymalną liczbę dyplomantów, którymi może się opiekować dana osoba kierująca pracami.