Uchwała nr 42/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt j oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, uchwala zasady podziału środków na badania własne w roku 2003, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


załącznik nr 1 do uchwały Senatu PW nr 42/XLV/03 z dn. 30.04.2003r.

 

Podział środków na badania własne

Uzyskane w roku 2003 przez Politechnikę Warszawską środki przeznaczone na badania własne pomniejszone o kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadań ogólnouczelnianych:

dzielone są w sposób następujący:


załącznik nr 2 do uchwały Senatu PW nr 42/XLV/03 z dn. 30.04.2003r.

 

Ustala się następujące priorytety badawcze na rok 2003.