Uchwała nr 70/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2003

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW w związku z:

  • decyzją MENiS z dnia 5 sierpnia 2003r. o zwiększeniu dla PW kwoty planu wynagrodzeń oraz dotacji podmiotowych na działalność dydaktyczną oraz FPMS,
  • innymi decyzjami zwiększającymi planowane przychody PW w 2003r.

uchwala korektę planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na 2003 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu PW nr 59/XLV/03 z dnia 25 czerwca 2003r.
Skorygowany plan rzeczowo-finansowy PW na 2003r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.