Uchwała nr 47/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie wymiaru i warunków obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. e Statutu PW, uchwala "Wymiar i warunki obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04", przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.

Traci moc uchwała nr 86/XLIII/98 Senatu PW z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Załącznik do uchwały nr 47/XLV/03 Senatu PW z dnia 28.05.2003r.