Uchwała nr 32/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, po zapoznaniu się z opracowanymi przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń i przedstawionymi przez Rektora wnioskami o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu postanawia pozytywnie je zaopiniować. Senat upoważnia Rektora do wystąpienia do Ministra i złożenia wniosków o przyznanie nagród pracownikom PW, wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski