Uchwała nr 83/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 lit. a Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej wprowadza do Statutu Politechniki Warszawskiej następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Politechnika Warszawska kształci i dba o rozwój pracowników nauki, uwzględniając potrzeby własne oraz innych ośrodków naukowych i gospodarczych.

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10

Podstawowym systemem kształcenia są studia dzienne - inżynierskie, licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Politechnika Warszawska może prowadzić studia w innych systemach, w tym wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne i studia na odległość, a także studia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i naukowe, w szczególności studia podyplomowe i kursy specjalistyczne.",

3) § 132 otrzymuje brzmienie:

"§ 132

Za szczególne osiągnięcia pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą być wyróżniani i nagradzani niezależnie od charakteru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska.",

4) w § 142 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nie mającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinien przekroczyć 9 lat.",

5) w § 142 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Okres, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony do lat 12, jeżeli uzasadnia to dorobek naukowy i stopień zaawansowania rozprawy habilitacyjnej.",

6) w § 143 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie mającej stopnia naukowego doktora, łącznie z rocznym okresem, o którym mowa w ust. 2, nie powinien przekroczyć 8 lat.",

7) w § 143 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Ocena, o której mowa w art. 104 ustawy, w odniesieniu do osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta, nie mającej stopnia naukowego doktora, jest dokonywana po upływie trzeciego roku zatrudnienia. Warunkiem pozytywnej oceny jest odpowiedni stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej.",

8) w § 159 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Senat na okres co najmniej trzech lat.",

9) § 160 otrzymuje brzmienie:

"§ 160

Rekrutację na wydział przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna, powoływana przez radę wydziału na wniosek dziekana na okres jednego roku. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęć na studia na wydziale.",

10) § 162 otrzymuje brzmienie:

"§ 162

W wyniku rekrutacji kandydaci są przyjmowani na dany wydział. Decyzja wydziałowej komisji rekrutacyjnej może dotyczyć również przyjęcia na różne kierunki, rodzaje lub profile studiów prowadzonych na wydziale, a także zakwalifikowania na semestr zerowy.",

11) w § 166 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Osobę, która nie została przyjęta na studia z powodu braku miejsc, dziekan, na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej, może dopuścić do studiowania w charakterze wolnego słuchacza.

2. Decyzję o przyjęciu na studia wolnego słuchacza, który zaliczył w terminie pierwszy semestr lub pierwszy rok studiów, podejmuje na wniosek dziekana wydziałowa komisja rekrutacyjna.",

12) w § 173 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do dyplomu może być dołączony list gratulacyjny Rady Wydziału (Dziekana) wystawiany wyróżniającym się dyplomantom.",

13) dodaje się § 205b w brzmieniu:

"§ 205b

Zmiany wprowadzone w § 142 ust. 2 i 3 oraz w § 143 ust. 3 i 4 uchwałą Senatu PW nr 83/XLV/03 z dnia 19.11.2003 r. mają zastosowanie do osób zatrudnionych na stanowiskach asystenta i adiunkta po dniu wejścia w życie tej uchwały.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.11.2003 r.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.