Uchwała nr 27/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia wystąpić z wnioskami przedstawionymi przez Rektora o nadanie Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi pracownikom PW, wymienionym w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski