Uchwała nr 25 /XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 15 stycznia 2003 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2002

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW, w związku z decyzją MENiS z dnia 20 grudnia 2002 r. o zwiększeniu dla PW dotacji na działalność dydaktyczną i uwzględniając przyznane w 2002 r. przez KBN dotacje na działalność statutową i badania własne, uchwala następującą korektę planu rzeczowo - finansowego PW na rok 2002 (zał. do uchwały nr 210/XLIV/2002 z dnia 17 kwietnia 2002 r. ze zmianą przyjętą w uchwale nr 237/XLIV/2002 Senatu PW z dnia 19 czerwca 2002 r.).

  1. Przychody Politechniki Warszawskiej w 2002 r., przedstawione w tabeli nr 1 planu rzeczowo-finansowego Uczelni, zmienia się następująco:
    1. Dotację MENiS na działalność dydaktyczną (poz. I.1.a) zwiększa się o kwotę 316,7 tys. zł, do łącznej wysokości 199.316,9 tys. zł.
    2. Dotację na działalność statutową (poz. III. 1.a) zwiększa się o kwotę 1.824,9 tys. zł, do łącznej wysokości 27.190,9 tys. zł.
    3. Dotację na badania własne (poz. III. 2.a) zwiększa się o kwotę 2.869,0 tys. zł, do łącznej wysokości 15.371,0 tys. zł.
  2. W planie kosztów działalności dydaktycznej finansowanej z dotacji MENiS w 2002 r., przedstawionym w tabeli nr 2 planu rzeczowo-finansowego Uczelni, rezerwę Rektora (poz. 11) zwiększa się o kwotę 316,7 tys. zł, do łącznej wysokości 1.316,7 tys. zł.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski