Uchwała nr 34/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w języku angielskim w PW

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt b Statutu PW, uchwala Regulamin studiów w języku angielskim w Politechnice Warszawskiej, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

Traci moc regulamin uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 119/XLII/95 z dnia 25.10.1995r.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski