Uchwała nr 68/XLIV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie wobec Wydziałów: Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Geodezji i Kartografii oraz Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa od ustaleń Uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. e Statutu PW, w związku z pkt 11 "Wymiaru i warunków obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04" (załącznika do Uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW z dnia 28 maja 2003 r.), na wniosek dziekanów wydziałów: Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Geodezji i Kartografii oraz Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, wyraża zgodę na odstąpienie wobec tych wydziałów - w roku akademickim 2003/04 - od ustaleń pkt 6 i pkt 10 załącznika do Uchwały nr 47/XLV/2003:

  1. w odniesieniu do Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - w następujący sposób:
  2. w odniesieniu do Wydziału Geodezji i Kartografii - w następujący sposób:
  3. w odniesieniu do Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa - w następujący sposób:
  4. Dla zajęć prowadzonych na uzupełniających studiach magisterskich dla absolwentów Szkoły Orląt w Dęblinie stosuje się współczynnik godzin obliczeniowych - 1,5.

    Iloczyn zastosowanych współczynników nie może przekroczyć 1,5.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.