Uchwała nr 86/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2004

Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW uchwala następujące prowizorium budżetowe na 2004 rok:

1. W niżej wymienionych obszarach działalności miesięczne koszty nie mogą przekroczyć 1/3 środków przypadających na IV kwartał 2003 r.:

 1. 1.1. działalność dydaktyczna wydziałów, kolegiów i studiów,
 2. 1.2 Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów,
 3. 1.3. działalność kulturalno - wychowawcza studentów,
 4. 1.4 dotacje celowe w dydaktyce,
 5. 1.5 remonty finansowane centralnie,
 6. 1.6 badania z zakresu medycyny pracy,
 7. 1.7 koszty ogólne,
 8. 1.8 Centralny Ośrodek Informatyki,
 9. 1.9 dydaktyka finansowana centralnie,
 10. 1.10 rezerwa Rektora.

2. Kwoty określone wg zasad w pkcie 1 zostaną zwiększone o skutki dodatkowych wynagrodzeń rocznych ("13") z pochodnymi, jeśli wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych nastąpi w czasie obowiązywania niniejszego prowizorium.

3. W badaniach własnych, działalności statutowej oraz innych badaniach dotowanych przez MNiI jednostki organizacyjne PW dysponują środkami do wysokości przyznanych dotacji.

4. W pozostałych pracach naukowo - badawczych i usługowych jednostki organizacyjne PW dysponują środkami do wysokości wynikającej z zawartych umów.

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie wykorzystywany zgodnie z zatwierdzonym przez Rektora preliminarzem ZFŚS do wysokości środków w tym Funduszu.

6. Własny Fundusz Stypendialny - wydatki do wysokości środków przechodzących z 2003r.

7. Fundusz Modernizacji i Rozwoju - wydatki do wysokości środków przechodzących z 2003 r.

8. Centralny Fundusz Pracowniczy - wydatki do wysokości środków przechodzących z 2003r.

9. Miesięczne nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, w tym przede wszystkim inwestycje budowlane, aparaturowe, zakup wartości niematerialnych i prawnych:

 • 9.1. finansowane ze środków własnych PW w skali Uczelni nie mogą przekroczyć 1/12 środków określonych w budżecie PW na 2003 r.,
 • 9.2  finansowane z dotacji - do wysokości otrzymanych dotacji.

10. Inwestycje budowlane uwzględnione w planie na 2003 r. przechodzące na 2004 r. mogą być realizowane do wysokości środków przewidzianych w planie inwestycyjnym na 2003r.

 

Prowizorium obowiązuje do czasu uchwalenia przez Senat budżetu PW na rok 2004

 

Sekretarz Senatu

mgr Danuta Sołtyska

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski