Uchwała nr 59/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2003

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. 1 i 2 Statutu PW, uchwala plan rzeczowo-finansowy Politechniki Warszawskiej na 2003 rok, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały, sporządzony zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.